Art. 29. - [Wysokość składki na Fundusz] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1087 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2023 r.
Art.  29.  [Wysokość składki na Fundusz]
1. 
Składkę na Fundusz ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. 
Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.
3. 
(uchylony).