WP1/200000/451/1352/2012, Ustalenie podstawy wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych do pracy w Austrii. - Pismo wydane... - OpenLEX

WP1/200000/451/1352/2012 - Ustalenie podstawy wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych do pracy w Austrii.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 lutego 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WP1/200000/451/1352/2012 Ustalenie podstawy wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych do pracy w Austrii.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 23,11.2012 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych do pracy w Austrii.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12,2012 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek płatnika (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż od dnia 09.05.2012 r. sp. z o.o. deleguje pracowników (na podstawie Rozporządzenia Rady WE Nr 883/04) do pracy na budowie w Austrii. W związku z tym, iż w Austrii pracownicy sektora przedsiębiorstw budowlanych (bez względu na siedzibę pracodawcy), muszą należeć do Kasy Urlopowej BUAK, która zajmuje się naliczaniem i wypłatą wynagrodzenia za urlop, pracownicy spółki oddelegowani do pracy w Austrii także obowiązkowo przynależą do ww. Kasy. Wnioskodawca informuje, iż co miesiąc z własnych środków odprowadza do Kasy Urlopowej składki na poczet wynagrodzenia urlopowego dla zatrudnionych w Austrii pracowników. Na kwotę odprowadzanych do BUAK składek przez pracodawcę składają się m.in. kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W dniu 29 sierpnia 2012 r. Kasa Urlopowa BUAK wypłaciła pracownikowi wnioskodawcy wynagrodzenie za 3 dni urlopu. Od wartości wypłaconego świadczenia BUAK obliczył wysokość zobowiązań wobec ZUS (zarówno część pracodawcy, jak i pracownika). Jednocześnie informacja o naliczonych i pobranych przez Kasę Urlopową składkach jest przekazywana do Centrali ZUS w Warszawie bezpośrednio przez BUAK. Wnioskodawca informuje, iż odnośnie sposobu rozliczenia z ZUS naliczonych i pobranych przez Kasę Urlopową składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wnioskodawca uzyskał następującą informację z BUAK: "W związku z zapylaniem odnośnie podstawy prawnej, w myśl której BUAK jest zobowiązany przy rozliczeniu świadczenia urlopowego i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, wskazujemy na postanowienia ustawy o prawie urlopowym pracowników budowlanych (BUAG) w paragrafie § 8 ust. 8 oraz § 33f ust. 1 i ust. 3. Zgodnie z paragrafem 8 ust. 8 BUAG Kasa Urlopowa winna wypłacić pracownikowi kwotę świadczenia urlopowego netto, natomiast kwotę podatku dochodowego od naliczonego świadczenia urlopowego winna odprowadzić do odpowiedniego dla BUAK Urzędu Skarbowego, a ustawowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone zarówno przez ubezpieczonego, jak i płatnika winna odprowadzić do ubezpieczyciela, do którego pracodawca odprowadza składki za danego ubezpieczonego. Ponieważ postanowienia te w tym stopniu dotyczą przypadku delegacji pracowników budowlanych do pracy na terenie Austrii (patrz § 33f ust. 1), składki na ubezpieczenia winne być również w tym przypadku odprowadzane bezpośrednio do tego ubezpieczyciela, do którego delegujący pracodawca odprowadza składki w czasie delegacji pracowników do Austrii, niezależnie od tego, iż siedziba ubezpieczyciela znajduje się poza granicami Austrii."

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy (...) powinna być płatnikiem składek należnych ZUS od wynagrodzenia urlopowego wypłaconego pracownikowi wnioskodawcy przez Kasę Urlopową BUAK w Austrii. Wnioskodawca podnosi, iż zgodnie z wytycznymi austriackiej Kasy Urlopowej BUAK, składki naliczone (zarówno finansowane przez pracownika, jak i pracodawcę) od świadczeń wypłacanych przez Kasę pracownikom, zostaną przekazane do ZUS przez BUAK i zaksięgowane na koncie płatnika składek (...), gdy tylko zostanie przygotowana odpowiednia procedura księgowania ww. składek przez Centralę ZUS.

Zdaniem wnioskodawcy, płatnikiem składek ZUS od świadczeń wypłacanych przez BUAK osobom należącym do Kasy Urlopowej (bez względu na to, czy nadal są pracownikami spółki czy stosunek pracy już ustał) powinna być Kasa Urlopowa BUAK jako instytucja wypłacająca świadczenie urlopowe, z którym pracodawca nie ma żadnego powiązania oraz samodzielnie naliczająca i pobierająca składki należne dla ZUS. Tym samym (...) od wynagrodzenia za urlop pracowników oddelegowanych do pracy w Austrii nie powinna naliczać i rozliczać z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto, w związku z tym, iż (...) już raz wpłaciła do BUAK składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie ma podstaw do żądania zwrotu tych składek z Kasy Urlopowej wnioskodawca uważa, że bezzasadnym jest dwukrotne opłacanie tych samych składek przez spółkę.

W uzupełnieniu do wniosku, przedsiębiorca wskazał, iż świadczenie urlopowe wypłacane przez Kasę Urlopową pracownikowi jest opodatkowane w Austrii, a składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są do ZUS przez BUAK, pomimo iż ww. świadczenie należne jest pracownikowi w związku z pozostawaniem w stosunku pracy ze spółką i stanowi przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki z dnia 18 grudnia 1998 r., (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższy akt prawny zawiera zamknięty katalog wymienionych enumeratywnie przychodów (co potwierdza m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.03.201 Ir. - (II AUa 541/10), ściśle określający jakie składniki wynagrodzenia pracownika mogą zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Do podstawy wymiaru składek nie wlicza się jedynie wypłat, które zostały wymienione w 5 2 ust. 1 pkt 1-32 powyższego rozporządzenia, jednakże w katalogu tym nie mieści się wynagrodzenie urlopowe wypłacone pracownikowi.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje sic przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast, obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - w myśl art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Ponadto, w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 158, poz. 1121 z późn, zm.) składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, niezależnie od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek.

Wnioskodawca jednoznacznie stwierdził, iż świadczenie (wynagrodzenie urlopowe) należne jest pracownikowi w związku z pozostawaniem w stosunku pracy ze spółką i stanowi przychód ze stosunku pracy, tym samym kwota tego świadczenia stanowi podstawę wymiaru składek na stosowne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednocześnie, podnieść należy, iż obowiązek wypłacania wynagrodzenia urlopowego pracownikom oddelegowanym do pracy poza granice kraj u wynika ze szczególnych uregulowań obowiązujących w kraju oddelegowania związanych ze specyfiką prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a w związku z art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnikiem składek w stosunku do pracowników jest pracodawca, który obowiązany jest według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

W konsekwencji powyższego. Oddział uznał Stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe, ponieważ po stronie wnioskodawcy jako płatniku składek, powstaje obowiązek obliczania, potrącania z dochodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia, Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl