Karkowska Dorota, Nerka Arleta, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

Monografie
Opublikowano: ABC 2007
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym stanowi jeden z ważnych elementów systemu zabezpieczenia społecznego. Tematyka opracowania jest niezwykle aktualna z uwagi na zachodzące zmiany w prawie oraz ciągłą społeczną i polityczną dyskusję w zakresie obciążeń i zadań płatnika składek. Dla podmiotów obrotu gospodarczego sprawowanie funkcji płatnika składek stanowi dodatkowe obciążenie, rodzące określone konsekwencje. Obowiązki, którym muszą podołać płatnicy składek, wymagają znajomości zmiennych i czasem nieprecyzyjnych przepisów prawa ubezpieczeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowano publikację o charakterze informacyjnym, poświęconą omówieniu przepisów związanych z wykonywaniem ustawowych zadań przez płatnika składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Autorki podjęły próbę uporządkowania wiedzy w tym zakresie, dbając przede wszystkim o to, by ułatwić pracę osobom i podmiotom opłacającym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Praca adresowana jest do płatników składek, przede wszystkim pracodawców, a także do wszystkich podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym biur rachunkowych i podatkowych ewidencjonujących oraz składających deklaracje z tytułu składek. Opracowanie może być również przydatne dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat sytuacji płatnika składek w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.

Publikacja jest wynikiem zebrania i analizy przepisów, orzecznictwa sądowego i literatury przedmiotu, których treść koncentruje się na wybranych zagadnieniach, ukazując szerokie spektrum działalności płatnika składek. Celem poradnika jest obiektywna interpretacja przepisów, a przede wszystkim próba znalezienia odpowiedzi na większość podstawowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów określających pozycję płatnika w systemie zabezpieczenia społecznego.

W sposób kompleksowy, praktyczny i przystępny omówiono obowiązki płatnika w zakresie naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz przekazywania do ZUS dokumentacji. Poradnik obejmuje procedurę realizacji zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, oraz omawia ograniczone obecnie obowiązki płatnika w zakresie świadczeń rodzinnych. Elementem końcowym jest prezentacja kwestii odpowiedzialności płatnika i nadzoru nad nim wykonywanego przez ZUS.

Poradnik będzie podlegał aktualizacji wraz z wprowadzaniem zmian do przepisów prawa zabezpieczenia społecznego.

Autor fragmentu:

Rozdział1
CHARAKTERYSTYKA PŁATNIKA SKŁADEK

Pojęcie płatnika składek

Pojęcie "płatnik składek" jest stosunkowo nowe we współczesnym prawie ubezpieczenia społecznego, nie zostało jednak na jego płaszczyźnie jednoznacznie zdefiniowane. Podobna sytuacja ma miejsce w ubezpieczeniu zdrowotnym, choć ustawa o świadczeniach zdrowotnych posługuje się tym terminem, np. w art. 83 i n.

Ustawa systemowa ogranicza się do enumeratywnego wyliczenia podmiotów będących płatnikami składek w art. 4 pkt 2 lit. a-z. Płatnikami są więc:

1)

pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład;

2)

jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX