Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autor:

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczony ubezpieczony stwierdzenie osiągnięcia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia i poinformowanie wszystkich płatników składek ubezpieczony kontroluje, czy osiągnął roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik składek płatnik składek zaprzestanie obliczania i przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ustalenie, czy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek płatnik składek kontroluje, czy ubezpieczony osiągnął roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stwierdzenie osiągnięcia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia - zaprzestanie obliczania i przekazywania do ZUS składek nie tak

Krok: zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego ubezpieczonego, bez względu na to, czy podlega tym ubezpieczeniom obowiązkowo, czy też dobrowolnie, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Obowiązującą w danym roku kalendarzowym kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do końca poprzedniego roku kalendarzowego.

Ważne!

Ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek nie stosuje się w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, a także przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. Omawiane ograniczenie znajduje natomiast zastosowanie w przypadku podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Krok: ustalenie, czy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek

Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z dwóch lub więcej tytułów, a co za tym idzie składki na te ubezpieczenia może rozliczać i opłacać za niego więcej niż jeden płatnik składek. Okoliczność ta ma bardzo istotne znaczne dla ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za bieżące kontrolowanie, czy nie doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.