Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 lutego 1938 r.
o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240) zarządzam co następuje:
(1)
Ustanawia się dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfę wykupu tytoniu krajowego, określającą zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniowych, odstępowanych przez plantatorów w myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorstwu "Polski Monopol Tytoniowy".
(2)
Przy stosowaniu dołączonej taryfy dla ustalenia szacunku i obliczenia należności, przypadającej plantatorowi za dostarczone liście tytoniowe, należy uwzględniać przepisy §§ 2 - 12 rozporządzenia niniejszego.
(1)
Taryfa wykupu tytoniu obejmuje liście tytoniowe użyteczne, tj. nadające się do fabrykacji wyrobów tytoniowych.
(2)
Liście i części liści tytoniowych, zanieczyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, niesuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute, klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).
(3)
Wiązki liści tytoniowych, w których obok użytecznych liści znajduje się nieużytek, klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).
Uszkodzenia mechaniczne liści tytoniowych wywierają następujący wpływ na ich klasyfikację:
a)
liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż połowa ich blaszki, odbiera się w najniższej klasie danego gatunku tytoniu;
b)
liście tytoni: Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i Virginia, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10 część, lecz mniejszej niż połowa ich blaszki, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie nieuszkodzonym;
c)
liście tytoni cygarowych klasy I i tytoniu Kentucky klasy I, uszkodzone mechanicznie w sposób uniemożliwiający ich przydatność na pokrywy, odbiera się w klasie II.
Uszkodzenia chorobowe liści tytoniowych wywierają następujący wpływ na ich ocenę:
a)
liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, uszkodzone przez chorobę na powierzchni większej niż połowa ich blaszki, uznaje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy);
b)
liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, uszkodzone przez chorobę na powierzchni większej niż 1/3 część, lecz mniejszej niż połowa ich blaszki, odbiera się w najniższej klasie danego gatunku tytoniu;
c)
liście tytoni: Amerykan, Trapezund, Tyk - Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy, Virginia, cygarowych i Kentucky, uszkodzone przez choroby na powierzchni nie większej niż 1/3 część ich blaszki, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym, najwyżej jednak w klasie III;
d)
uszkodzenie chorobowe liści machorki na powierzchni nie większej niż 1/3 część ich blaszki nie wywiera wpływu na ich klasyfikację.
Liście zaparzone i zepsute przy suszeniu, klasyfikuje się jak liście uszkodzone przez choroby.
Wilgoć w liściach tytoniowych wpływa na ich klasyfikację jak następuje:
a)
liście zawierające do 19% wilgoci klasyfikuje się jako liście normalne,
b)
liście zawierające od 19% do 25% wilgoci klasyfikuje się jako liście wilgotne w klasach, do których kwalifikowałyby się w stanie należytego wysuszenia, z potrąceniem jednak wagi nadmiaru wilgoci od ogólnego ciężaru liści,
c)
liście zawierające od 25% do 35% wilgoci klasyfikuje się jako liście mokre,
d)
liście zawierające powyżej 35% wilgoci traktuje się jako liście niesuszone i klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.
(1)
Liście mokre oraz liście o niedostatecznie wysuszonych ogonkach i nerwach głównych, lecz przydatne do użytku, klasyfikuje się:
a)
przy tytoniu Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i Virginia, - najwyżej w klasie IV,
b)
przy tytoniu cygarowym i Kentucky - najwyżej w klasie III,
c)
przy machorce - w klasach, do których kwalifikowałyby się w stanie należytego wysuszenia, lecz z obniżeniem ceny wykupowej o 10%.
(2)
We wszystkich tych przypadkach potrąca się ponadto od wagi ogólnej, wagę nadmiaru wilgoci.
(1)
Liście tytoniowe dostarczone przez plantatorów do wykupu powinny odpowiadać następującym wymogom:
a)
powinny być posortowane według jednakowych gatunków i odmian tytoniu oraz wymogów klasyfikacyjnych i powiązane w wiązki w połowie ogonków, a u gatunków tytoniu skrytoogonkowych u nasady blaszki listnej;
b)
wiązanie powinno być dokonane sznurkiem konopnym lub lnianym albo łykiem kukurydzowym; wiązki liści tytoniu Virginia winny być wiązane sznurkiem lub łykiem na węzełek; wiązki liści tytoniu Kentucky mogą być wiązane liśćmi tegoż tytoniu, pod warunkiem użycia do wiązania liści zupełnie zdrowych oraz pozostawienia przy wiązaniu końców ogonków liści w wiązce, nie zakrytych paskiem liścia wiążącego;
c)
ilość liści w jednej wiązce powinna wynosić około 20 liści niezależnie od odmiany i gatunku tytoniu.
(2)
Brak wymogów, przewidzianych w ustępie pierwszym paragrafu niniejszego, powoduje dla liści tytoniowych, dostarczonych do wykupu z pominięciem tych wymogów, następujące skutki dla klasyfikacji tych liści:
a)
wiązki liści, zawierające liście, kwalifikujące się do rozmaitych klas tej samej odmiany czy gatunku tytoniu, klasyfikuje się według liści najniższej klasy znajdujących się w wiązce,
b)
wiązki liści, zawierające liście tytoniowe różnych gatunków i odmian, klasyfikuje się jako liście mieszane i wykupuje się po cenie 25 gr za kilogram,
c)
liście powiązane w wiązki w sposób inny lub przy użyciu innego materiału, niż to zostało przewidziane w ustępie pierwszym paragrafu niniejszego, wykupuje się po cenie o 5 gr na 1 kg niższej od tej, którą należałoby zapłacić, gdyby były powiązane w sposób prawidłowy.
(1)
Liście tytoniu Kentucky klasy I, II i III nie wędzone odbiera się po cenie o 10 gr niższej od ceny taryfowej za 1 kg.
(2)
Liście tytoniu Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, klasy doborowej, I, II, III i IV, oraz liście tytoniu Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i Virginia klasy I, II, III i IV powiązane w wiązki, lecz nie prostowane, odbiera się po cenie o 10% niższej od ceny taryfowej. Liście tytoni cygarowych klasy I, II i III oraz machorki klasy I, powiązane w wiązki, lecz nie prostowane, odbiera się po cenie o 10 gr na 1 kg niższej od ceny taryfowej.
(3)
Liście tytoniu Kentucky klasy I powiązane w wiązki, lecz nie prostowane, odbiera się w klasie II.
(1)
Przyznaje się plantatorom tytoniu 10% dodatek do cen wykupu tytoniu:
a)
przy tytoniu Amerykan, Trapezund i Tyk-Kułak w klasie doborowej, I, II, III i IV - za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach i belikach według zbiorów, treści i kolorów oraz w klasie V za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach,
b)
przy tytoniu Hercegowina w klasie I, II, III i IV - za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach i belikach według zbiorów i kolorów oraz w klasie V za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach,
c)
przy tytoniu Węgierski - Ogrodowy w klasie I, II, III i IV za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach według zbiorów i kolorów oraz w klasie V za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach,
d)
przy tytoniu Virginia w klasie I, II, III i IV - za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach według treści i kolorów oraz w klasie V za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach,
e)
przy tytoniu cygarowym i Kentucky w klasie I, II i III - za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach według treści, wielkości i koloru oraz w klasie IV za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach,
f)
przy machorce w klasie I - za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach według wielkości i treści oraz w klasie II za staranne i dbałe rozsortowanie liści w partiach.
(2)
Premie za sortowanie przyznaje się jedynie przy surowcach, zawierających najwyżej 22% wilgoci.
(1)
Liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, z częściami łodyg przy ogonkach odbiera się po cenie o 10 gr niższej od ceny taryfowej za 1 kg.
(2)
Niezależnie od obniżenia ceny wykupu potrąca się z wagi odbieranych liści wagę łodyg w wiązkach.
(1)
Plantator otrzymuje należność za liście odrostowe, uznane za użyteczne, tylko wtedy, gdy zostały one wyprodukowane za osobnym zezwoleniem.
(2)
Liście odrostowe uważa się za materiał użyteczny, o ile są dojrzałe, zdrowe, wysuszone, sortowane i wiązane w wiązki.
(3)
Liście odrostowe, nie odpowiadające wyżej wskazanym wymogom, oraz liście odrostowe, wyprodukowane bez zezwolenia, klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.
(4)
Liście odrostowe wyprodukowane za osobnym zezwoleniem oraz uznane za materiał użyteczny, odbiera się niezależnie od gatunku tytoniu po cenie 25 gr za 1 kg.
(1)
Cena za 1 kg nasienia tytoniowego dojrzałego, czystego, zdrowego, wyprodukowanego na zasadzie osobnego zezwolenia, o sile kiełkowania nie mniejszej niż 85%, ustala się: dla tytoniu Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i tytoni cygarowych na 10 zł, dla tytoniu Virginia i Kentucky na 12,50 zł, dla machorki na 8 zł.
(2)
Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste o sile kiełkowania od 60 do 85% oblicza się w stosunku do wartości nasienia o 85% siły kiełkowania.
(3)
Nasiona tytoniowe o sile kiełkowania niżej niż 60% klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.
Surowiec tytoniowy, dostarczony przez plantatorów, którym Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego zleciła dokonanie prób przygotowania surowca z pominięciem wymogów, dotyczących prostowania, wędzenia i wiązania liści, będzie odbierany tak, jakby tym wymogom zadośćuczyniono.
Rozporządzenie niniejsze stanowi podstawę do wydawania orzeczeń szacunkowych i obliczania należności, przypadającej plantatorom od przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" za tytoń, wyprodukowany w okresie kampanii uprawy tytoniu w roku 1938.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taryfa wykupu tytoniu krajowego.

1. Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ZbiórKolorTreściwość
DoborowaLiście wierzchołkowe i podwierzchołkoweZłocistożółte, cytrynowożółte i czerwonożółtetreściweprostowane i wiązane w wiązki5,70
ILiście wierzchołkowe i podwierzchołkowezielonawożółtetreściwe4,60
Liście środkowe i nadspodakizłocistożółte, cytrynowożółte i czerwonożółte
IILiście wierzchołkowe i podwierzchołkoweżółtobrunatnetreściwe3,00
Liście środkowe i nadspodakizielonawożółte
Liście wierzchołkowe i podwierzchołkowezłocistożółte, cytrynowożółte, czerwonożółte i zielonawożółtemniej treściwe
IIILiście wierzchołkowe i podwierzchołkoweżółtobrunatnemniej treściwe1,60
Liście środkowe i nadspodakizłocistożółte, cytrynowo-żółte, czerwonożółte i zielonawożółte
Liście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakiżółtozielone, brunatne i czerwonobrunatnebez względu na treściwość
IVLiście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakiciemnobrunatne i zielonawobrunatnebez względu na treściwość0,60
VLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych oraz nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas od doborowej do IV włącznie.0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
2. Hercegowina.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ZbiórKolor
ILiście wierzchołkowe i podwierzchołkoweżółte i zielonawożółteprostowane i wiązane w wiązki4,00
IILiście środkowe i nadspodakiżółte i zielonawożółte3,00
IIILiście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakibrunatne i żółtozielone1,60
IVLiście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakizielonawobrunatne0,60
VLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych oraz nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas od I do IV włącznie0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
3. Węgierski - Ogrodowy.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ZbiórKolor
ILiście wierzchołkowe i podwierzchołkoweżółte i zielonawożółteprostowane i wiązane w wiązki2,50
IILiście środkowe i nadspodakiżółte i zielonawożółte2,00
IIILiście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakibrunatne i żółtozielone1,10
IVLiście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakizielonawobrunatne0,60
VLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych oraz nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas od I do IV włącznie0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
4. Virginia.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

KolorTreściwość
ILiście żółte i czerwonożółtetreściweprostowane i wiązane w wiązki2,50
IILiście żółtoczerwone, jasnobrunatne i cytrynowożółtetreściwe1,80
Liście żółte i czerwonożółtemniej treściwe
IIILiście czerwonobrunatne i zielonawożółtetreściwe1,30
Liście żółtoczerwone, jasnobrunatne, cytrynowożółte, czerwonobrunatne i zielonawożółtemniej treściwe
IVLiście ciemnobrunatne, zielonawobrunatne i żółtozielonebez względu na treściwość0,60
VLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych oraz nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas od I do IV włącznie0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
5. Tytonie cygarowe.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ILiście duże, średniotreściwe, nieuszkodzone, jednolicie zabarwione, koloru jasnobrunatnego i brunatnegoprostowane i wiązane w wiązki1,40
IILiście treściwe1,10
IIILiście cienkie, małotreściwe0,60
IVLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na treściwość
6. Kentucky.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ILiście duże o szerokości nie mniej 22 cm, średniotreściwe, koloru jasnobrunatnego i czerwonobrunatnego, wędzone, prostowane i wiązane w wiązki1,50
IILiście treściwe i średniotreściwe, jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatnewędzone nieprostowane, wiązane w wiązki1,20
IIILiście jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatne małotreściwe0,60
Liście ciemnobrunatne i zielonawobrunatne bez względu na treściwość
IVLiście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klas wyższych0,25
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na treściwość
7. Machorka.
KlasaWymogiCena za 1 kg

zł gr

ILiście duże i średnie, prostowane i wiązane w wiązki0,85
IILiście drobne długości do 15 cm od nasady blaszki listnej do wierzchołka liścia0,25
Liście wiązane, które ze względu na stan uszkodzeń i stan dojrzałości nie mogą być zaliczone do klasy wyższej
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów
Spodaki bez względu na treściwość