Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1986 r.
w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. *

Na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35) oraz art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
Powierza się Polskiej Akademii Nauk sprawowanie nadzoru naukowego nad:
1)
Instytutem Naukowo-Badawczym prowadzonym przez stowarzyszenie pod nazwą "Instytut Śląski w Opolu",
2)
Instytutem Naukowo-Badawczym prowadzonym przez stowarzyszenie pod nazwą "Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego" w Poznaniu,
3)
"Żydowskim Instytutem Historycznym w Polsce" z siedzibą w Warszawie,

- zwanymi dalej "instytutami".

W sprawach działalności naukowo-badawczej decyzje statutowych organów instytutów oraz stowarzyszeń, o których mowa w § 1, są podejmowane w uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk.
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk:
1)
powołuje i odwołuje, na wniosek statutowych organów stowarzyszenia prowadzącego instytut, dyrektora instytutu,
2)
powołuje, na wniosek dyrektora instytutu, członków rady naukowej instytutu,
3)
mianuje i odwołuje, na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę naukową, profesorów i docentów w instytucie,
4)
określa zasady i tryb dokonywania okresowych ocen pracowników naukowych,
5)
powołuje komisje dyscyplinarne II instancji, orzekające w sprawach mianowanych pracowników naukowych.
Do instytutów stosuje się przepisy art. 17 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20, 22, 23 ust. 1 i 3, art. 24, 25, 32 pkt 1 i 3-8, art. 34-36, 37 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 38-42, 43 ust. 2-4, art. 44, 50-61, 67, 69, 70, 73 i 74 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 15 października 1997 r. na skutek uchylenia ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.70.4.35) przez art. 118 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.97.75.469).