§ 3. - Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.
§  3.
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk:
1)
powołuje i odwołuje, na wniosek statutowych organów stowarzyszenia prowadzącego instytut, dyrektora instytutu,
2)
powołuje, na wniosek dyrektora instytutu, członków rady naukowej instytutu,
3)
mianuje i odwołuje, na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę naukową, profesorów i docentów w instytucie,
4)
określa zasady i tryb dokonywania okresowych ocen pracowników naukowych,
5)
powołuje komisje dyscyplinarne II instancji, orzekające w sprawach mianowanych pracowników naukowych.