Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych. - Dz.U.2000.103.1100 - OpenLEX

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.103.1100

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2000 r.

USTAWA
z dnia 26 października 2000 r.
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 2 w pkt 1 i 3, w art. 15 w ust. 3 i w art. 49 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "badawczo-rozwojowych" zastępuje się wyrazem "rozwojowych";
2)
w art. 2 w ust. 3a i w art. 23 w ust. 1 wyrazy "prace badawczo-rozwojowe" zastępuje się wyrazami "prace rozwojowe";
3)
w art. 4:
a)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Pierwszy statut nowo utworzonej jednostce badawczo-rozwojowej oraz statut jednostce badawczo-rozwojowej powstałej w wyniku połączenia lub podziału jednostek badawczo-rozwojowych nadaje organ sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową. Pierwszy statut obowiązuje do czasu zatwierdzenia przez organ sprawujący nadzór statutu uchwalonego w trybie ust. 3.",

b)
w ust. 4 po wyrazie "opinii" dodaje się wyrazy "rady naukowej oraz";
4)
w art. 5:
a)
w ust. 5 wyrazy "do 500" zastępuje się wyrazami "do 300" oraz wyrazy "powyżej 500" zastępuje się wyrazami "powyżej 300",
b)
w ust. 6 wyraz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządowej";
5)
art.6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Rada Ministrów tworzy, w drodze rozporządzenia, jednostki badawczo-rozwojowe mające międzyresortowy lub wielogałęziowy zakres działania, z uwzględnieniem przepisów art. 3 i art. 4 ust. 1 i 2.

2. Właściwy minister w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych tworzy, w drodze rozporządzenia, inne jednostki badawczo-rozwojowe niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów art. 3 i art. 4 ust. 1 i 2.";

6)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa może być łączona, dzielona, reorganizowana, likwidowana lub przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe albo włączona do takiego przedsiębiorstwa, jeżeli nie wykonuje zadań określonych w art. 2 ust. 2 lub zadania te wykonuje nieefektywnie albo gdy przemawiają za tym trwałe i wymierne korzyści ekonomiczne, a także gdy nie wybrano rady naukowej zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 1 i 2.

2. Organ, który utworzył jednostkę badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez radę naukową jednostki albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, w drodze rozporządzenia, przeprowadza jej połączenie, podział, reorganizację, likwidację lub przekształcenie w przedsiębiorstwo państwowe albo włączenie do przedsiębiorstwa państwowego, po uzgodnieniu z organem założycielskim tego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 1.

3. Jeżeli połączenie, podział, reorganizacja, likwidacja lub przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej jest dokonywane z inicjatywy własnej organu sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową lub na wniosek dyrektora, rada naukowa opiniuje ten wniosek.

4. Jeżeli organ, który utworzył jednostkę badawczo-rozwojową, już nie istnieje lub na podstawie art. 6 ustawy nie jest właściwy do utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej, jej połączenie, podział, reorganizację, likwidację, przekształcenie w przedsiębiorstwo państwowe lub włączenie do tego przedsiębiorstwa przeprowadza, w drodze rozporządzenia, minister sprawujący nadzór nad tą jednostką badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.";

7)
w art. 9:
a)
w ust. 1:
skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2",
dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do pracowników tych stosuje się przepis art. 231 Kodeksu pracy.",

b)
skreśla się ust. 2;
8)
dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa, nie posiadająca statusu państwowego instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia ministra sprawującego nad nią nadzór, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może być:

1) przekształcona w instytut Polskiej Akademii Nauk - po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie określonym w art. 38 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

2) włączona do państwowej szkoły wyższej - po uzgodnieniu z właściwymi organami szkoły wyższej oraz z ministrem sprawującym nadzór nad tą szkołą,

3) włączona do instytutu Polskiej Akademii Nauk - po uzgodnieniu z dyrektorem tego instytutu oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk.

2. Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej w instytut Polskiej Akademii Nauk lub jej włączenie do państwowej szkoły wyższej albo do instytutu Polskiej Akademii Nauk przeprowadza organ sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej tej jednostki.

3. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego jednostki badawczo-rozwojowej:

1) przekształconej w instytut Polskiej Akademii Nauk lub włączonej do takiego instytutu - następuje na wniosek dyrektora instytutu Polskiej Akademii Nauk,

2) włączonej do państwowej szkoły wyższej - następuje na wniosek rektora tej szkoły.

4. Do jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w instytut Polskiej Akademii Nauk, włączonej do państwowej szkoły wyższej lub do instytutu Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1, art. 9 oraz przepisy o łączeniu jednostek badawczo-rozwojowych.";

9)
w art. 10:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Jednostka badawczo-rozwojowa może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Do komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej stosuje się przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 4 oraz art. 10a i 10b.

3. Komercjalizacja jednostki badawczo-rozwojowej może nastąpić na wniosek:

1) dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej,

2) organu, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, po zasięgnięciu opinii rady naukowej

- złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.",

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Decyzję o prywatyzacji bezpośredniej jednostki badawczo-rozwojowej może podjąć z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej, organ, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do pracowników jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółkę handlową stosuje się art. 231 Kodeksu pracy.";

10)
dodaje się art. 10a i 10b w brzmieniu:

"Art. 10a. W spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych oraz w spółkach, w których Skarb Państwa objął akcje w wyniku prywatyzacji bezpośredniej jednostek badawczo-rozwojowych, realizujących cel, o którym mowa w art. 1, działa rada naukowa.

Art. 10b. 1. Do rady naukowej spółki, o której mowa w art. 10a, należy:

1) przedkładanie władzom spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,

2) przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień,

4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki,

5) opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki,

6) opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych i naukowo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych osób.

2. Do rady naukowej spółki stosuje się art. 24 ust. 3-5 i art. 25-27.";

11)
w art. 11 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "uwzględniając w szczególności sposób komisyjnego ustalania stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego jednostki, sposób uregulowania zobowiązań oraz zabezpieczenie uprawnień pracowniczych.";
12)
dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Państwowy instytut badawczy

Art. 12a. 1. Instytut naukowo-badawczy spełniający warunki określone w art. 3 może otrzymać status państwowego instytutu badawczego, jeżeli zaistnieje potrzeba powierzenia temu instytutowi do wykonywania w sposób ciągły zadań określonych w art. 12b.

2. Nadanie statusu państwowego instytutu badawczego może być dokonane na wniosek ministra sprawującego nadzór nad instytutem naukowo-badawczym, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ocenę dotychczasowej działalności instytutu naukowo-badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu, umożliwiającym właściwą realizację zadań, o których mowa w art. 12b.

4. Państwowy instytut badawczy, na zasadzie wyłączności, używa w nazwie określenia «Państwowy Instytut Badawczy».

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dokonuje nadania instytutowi naukowo-badawczemu statusu państwowego instytutu badawczego, uwzględniając w szczególności wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, oraz określając zakres zadań tego instytutu, źródła finansowania i wskazując dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może dokonać pozbawienia statusu państwowego instytutu badawczego, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające nadanie tego statusu albo gdy instytut nie wykonuje powierzonych mu zadań.

Art. 12b. 1. Do zadań państwowego instytutu badawczego należy wykonywanie:

1) zadań określonych w art. 2 ust. 2 oraz

2) zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, obronności i bezpieczeństwa kraju, działania wymiaru sprawiedliwości oraz dziedzictwa narodowego, edukacji i kultury oraz jakości życia obywateli, dotyczących:

a) opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynku pracy, ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki żywnościowej, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu oraz standardów produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów,

b) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.

2. Zakres zadań państwowego instytutu badawczego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).";

13)
w art. 13:
a)
skreśla się ust. 2,
b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 1 ust. 1, jej majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa, a o jego przeznaczeniu decyduje organ sprawujący nadzór nad tą jednostką badawczo-rozwojową, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie zaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej obciążają Skarb Państwa.

4. Jednostka badawczo-rozwojowa może zbywać środki trwałe, stosując przepisy dotyczące państwowych osób prawnych.",

c)
w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "po zaopiniowaniu przez radę naukową.",
d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Sprawozdanie finansowe jednostki badawczo-rozwojowej zatwierdza organ sprawujący nadzór nad tą jednostką.";

14)
w art. 14:
a)
w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem przepisu art. 13 ust. 3.",
b)
w ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 7.",
c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na dofinansowywanie realizacji zadań, o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt 2. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych.";

15)
w art. 15:
a)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "fundusz nagród oraz",
b)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy zakładowy fundusz nagród.",

c)
w ust. 3 po wyrazie "przekazanych" dodaje się wyrazy "jej na podstawie umów";
16)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Wysokość wynagrodzenia dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej ustala organ sprawujący nadzór nad tą jednostką.";

17)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności określa źródła przychodów tej jednostki, fundusze tworzone przez jednostkę i sposób gospodarowania tymi funduszami.";

18)
w art. 21:
a)
w ust. 2 wyrazy "uzgodnieniu z radą naukową" zastępuje się wyrazami "zasięgnięciu opinii rady naukowej",
b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw nauki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady postępowania konkursowego, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu, zadania komisji konkursowej, tryb postępowania tej komisji i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na funkcje dyrektora.";

19)
w art. 23 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Odwołanie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy wobec pracownika jednostki badawczo-rozwojowej.";

20)
w art. 24 w ust. 2:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej jednostki badawczo-rozwojowej, z tym że w odniesieniu do państwowych instytutów badawczych wymaga to uzgodnienia z organem sprawującym nadzór nad jednostką,"

b)
w pkt 7 skreśla się wyrazy "oraz regulaminu pracy",
c)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym,";

21)
w art. 25:
a)
w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "nie więcej niż 60%" zastępuje się wyrazami "nie więcej niż 50%",
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) pracownicy badawczo-techniczni jednostki badawczo-rozwojowej zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 30% składu rady naukowej,

3) osoby spoza jednostki badawczo-rozwojowej posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania jednostki badawczo-rozwojowej, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% składu rady naukowej.",

b)
skreśla się ust. 3,
c)
dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza jednostką są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.";

22)
w art. 28 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W razie stwierdzenia, że decyzja dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub zaniechanie podjęcia decyzji spowodowało stratę finansową, organ sprawujący nadzór nad tą jednostką może ustalić odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

6. Przepis ust. 5 nie wyklucza zastosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.";

23)
w art. 29:
a)
w ust. 1 po wyrazie "niezbędne" dodaje się wyrazy "do realizacji szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych,"
b)
w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "zawieranej ze stroną finansującą wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1.";
24)
w art. 31:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach handlowych, które prowadzą lub koordynują prace naukowe w wyodrębnionych w tym celu komórkach organizacyjnych, stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 32-48, z wyjątkiem przepisów dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania,

2) art. 56, 59-61.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, powołanych na podstawie odrębnych przepisów na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach handlowych.",

b)
skreśla się ust. 3;
25)
w art. 33 w ust. 5:
a)
po wyrazach "można zatrudnić" dodaje się wyrazy "na podstawie umowy o pracę",
b)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osobę posiadającą tytuł naukowy - na stanowisku profesora, a osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego - na stanowisku docenta,";

26)
w art. 35:
a)
w ust. 5 po wyrazach "radę naukową" stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się,
b)
dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw nauki określa, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych, uwzględniając w szczególności okresy zatrudnienia, po upływie których dokonuje się oceny pracownika naukowego, tryb dokonywania oceny i wyznaczania przez radę naukową zespołów oceniających oraz tryb rozpatrywania wniosków o dokonanie ponownej oceny, jeżeli pracownik naukowy nie zgadza się z oceną zespołu oceniającego.";

27)
w art. 36:
a)
w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - także udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej oraz innej działalności usługowej na rzecz społecznego systemu ochrony zdrowia" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw zdrowia - także udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez tę jednostkę",
b)
skreśla się ust. 3 i 4;
28)
w art. 37 w ust. 1:
a)
w pkt 1 skreśla się wyrazy "i stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia",
b)
skreśla się pkt 2,
c)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) otrzymania dwukrotnej negatywnej oceny w trybie określonym w art. 35 ust. 5 i 5a,";

29)
w art. 38:
a)
po wyrazie "wygasa" dodaje się wyrazy "bez wypowiedzenia",
b)
w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką, a pkt 5 skreśla się;
30)
dodaje się art. 39a i 39b w brzmieniu:

"Art. 39a. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia przez właściwy organ jednostki badawczo-rozwojowej wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego ukaranie dyscyplinarne i po upływie trzech lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo - okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia tego przestępstwa.

Art. 39b. 1. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec mianowanych pracowników naukowych są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z pozbawieniem od roku do trzech lat prawa pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych,

4) wydalenie z pracy.

2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej w ust. 1 pkt 4 powoduje wygaśnięcie stosunku pracy oraz zakaz ubiegania się o zatrudnienie w jednostce badawczo-rozwojowej przez okres pięciu lat.";

31)
w art. 40 dodaje się ust. 3a-3f w brzmieniu:

"3a. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z dniem zgłoszenia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie tego postępowania.

3b. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia z pracy, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę spośród mianowanych pracowników naukowych.

3c. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy.

3d. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej jednostki badawczo-rozwojowej strony mogą odwołać się do wyższej komisji dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

3e. Od orzeczeń wyższej komisji dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

3f. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.";

32)
w art. 45 wyrazy "zasadami, o których mowa w art. 35 ust. 5" zastępuje się wyrazami "przepisami, o których mowa w art. 35 ust. 5a";
33)
w art. 55:
a)
w ust. 1 wyrazy "określa minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "określa się w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach wynagradzania, ustalanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy",
b)
skreśla się ust. 3,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej ustala się w obowiązującym w jednostce badawczo-rozwojowej układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.";

34)
w art. 56:
a)
w ust. 2 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw zdrowia",
b)
w ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy "uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w jednostce";
35)
skreśla się art. 57;
36)
w art. 58 wyrazy "odrębnych przepisach" zastępuje się wyrazami "art. 55 ust. 1";
37)
w art. 59 w ust. 2 wyraz "inwalidzką" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy";
38)
w art. 60 po wyrazach "pracowników naukowych" dodaje się wyrazy "oraz pracowników badawczo-technicznych" oraz skreśla się wyrazy ", prawa do dodatkowej powierzchni mieszkalnej";
39)
skreśla się art. 60a;
40)
w art. 61 skreśla się oznaczenie ust. 1 i skreśla się ust. 2;
41)
w art. 62 w ust. 5 wyrazy "układu zbiorowego pracy dla państwowych przedsiębiorstw rolnych lub o zakładowym systemie wynagradzania" zastępuje się wyrazami "Kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania";
42)
dodaje się art. 64a w brzmieniu:

"Art. 64a. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą nabyć:

1) w użytkowanie wieczyste - grunty będące własnością Skarbu Państwa lub gminy pozostające w dniu 1 stycznia 2001 r. w ich posiadaniu, jeżeli grunty te są niezbędne do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w statutach tych jednostek,

2) na własność - pozostające w jej posiadaniu w dniu 1 stycznia 2001 r. budynki i urządzenia związane trwale z gruntami, o których mowa w pkt 1, oraz pozostałe składniki mienia jednostki.

2. Nabycie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie.

3. Z mienia nabytego na własność przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej wyłącza się przydzielone mienie wojskowe, które nie podlegało zaliczeniu do funduszu jednostki badawczo-rozwojowej.

4. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw osób trzecich, z wyłączeniem Skarbu Państwa lub gminy.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób stwierdzania stanu posiadania mienia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności dowodów potwierdzających posiadanie tego mienia.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą nabyć mienie wymienione w ust. 1, po udokumentowaniu stanu posiadania tego mienia w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.

7. Jednostka badawczo-rozwojowa wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów nabywa mienie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę albo zarząd gminy, na wniosek tej jednostki złożony nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.";

43)
w art. 65 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie odwołania osoby pełniącej funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, a także gdy funkcja dyrektora pozostaje nieobsadzona z innych przyczyn.";

44)
w art. 67:
a)
w ust. 1 wyrazy "funkcjonariuszy pożarnictwa" zastępuje się wyrazami "Państwowej Straży Pożarnej", a wyrazy "Ministra Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw wewnętrznych",
b)
w ust. 2 wyrazy "funkcjonariuszy pożarnictwa" zastępuje się wyrazami "Państwowej Straży Pożarnej";
45)
skreśla się art. 68 i 69;
46)
art. 72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb działania oraz sposób i warunki tworzenia, łączenia, podziału i reorganizacji, i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz specyfikę działania tych jednostek.";

47)
art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. 1. Jednostka organizacyjna realizująca zadania wymienione w art. 2 ust. 2, utworzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, może otrzymać status jednostki badawczo-rozwojowej, uprawniający do stosowania do tej jednostki organizacyjnej przepisów niniejszej ustawy, z wyłączeniem przepisu art. 13 ust. 3, a także do stosowania określonych w odrębnych ustawach przepisów o zwolnieniu jednostek badawczo-rozwojowych z podatków, opłat lub od cła.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółki handlowej, powstałej w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb nadawania i pozbawiania jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, statusu jednostki badawczo-rozwojowej, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące wniosku o nadanie lub pozbawienie statusu jednostki badawczo-rozwojowej, sposób stwierdzania, czy jednostka organizacyjna spełnia wymagania określone w art. 3, oraz wyznaczając ministra właściwego do spraw nauki do załatwiania spraw dotyczących nadawania i pozbawiania statusu jednostki badawczo-rozwojowej, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez jednostkę organizacyjną.

4. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej otrzymuje status jednostki badawczo-rozwojowej na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie ust. 3.

5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 60 dni od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, spółka jest obowiązana do zapłaty podatków, opłat i ceł należnych za okres zwolnienia w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku.";

48)
skreśla się art. 75;
49)
w art. 76 skreśla się oznaczenie ust. 1 i skreśla się ust. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703 i Nr 86, poz. 958) w art. 17 w ust. 1c w pkt 1 po wyrazie "spółkach," dodaje się wyrazy "z wyłączeniem spółek, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1100),".

1.
W okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Ministrów ustali, w drodze rozporządzenia, którzy ministrowie przejmą funkcję organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać sprawowanie przez kierownika urzędu centralnego lub przez wojewodę niektórych funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w zakresie określonym w tym rozporządzeniu.

Rady naukowe wybrane w jednostkach badawczo-rozwojowych przed dniem wejścia w życie ustawy działają według dotychczasowych przepisów do dnia zakończenia ich czteroletniej kadencji.

Do spraw dyscyplinarnych mianowanych pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.