Lista czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.335 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
listę czynników alarmowych;
2)
sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania;
3)
wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz tryb i terminy ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Listę czynników alarmowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, zwany dalej "rejestrem", jest prowadzony w formie indywidualnych kart rejestracji w porządku chronologicznym lub alfabetycznym.
2. 
Każda indywidualna karta rejestracji jest oznaczona kolejnym numerem i dotyczy wystąpienia pojedynczego przypadku zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, potwierdzonego u osoby hospitalizowanej w toku udokumentowanej konsultacji, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej "ustawą".
3. 
Dane w rejestrze są przechowywane przez okres nie krótszy niż 20 lat.
Dane z rejestru są udostępniane:
1)
do wglądu w szpitalu;
2)
przez sporządzanie kopii:
a)
papierowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez kierownika, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, zwanego dalej "Kierownikiem", lub osobę przez niego upoważnioną,
b)
w formie pliku elektronicznego.
1. 
Raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala obejmują:
1)
raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2)
raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
3)
raport okresowy obejmujący okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
4)
raport miesięczny, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

- sporządzane w formie papierowej lub elektronicznej.

2. 
Kierownik przekazuje z urzędu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu:
1)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w terminie 24 godzin od powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia ogniska epidemicznego;
2)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - w terminie 30 dni od dnia zakończenia wygaszenia ogniska epidemicznego;
3)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia, a jeżeli raport obejmuje okres roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego;
4)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.
Rejestry zakażeń zakładowych prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się rejestrem.
Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych za 2011 r. sporządza Kierownik na podstawie wzoru raportu rocznego o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych określonego w dotychczasowych przepisach i przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu do dnia 15 lutego 2012 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

LISTA CZYNNIKÓW ALARMOWYCH

1) gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA) lub oksazolidynony;

2) enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony;

3) pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp. wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (np. ESBL, AMPc, KPC) lub oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;

4) pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;

5) pałeczki niefermentujące Acinetobacter spp. oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;

6) szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile oraz wytwarzane przez nie toksyny A i B;

7) laseczka beztlenowa Clostridium perfringens;

8) dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oporna na cefalosporyny III generacji lub penicylinę;

9) grzyby Candida oporne na flukonazol lub inne leki z grupy azoli lub kandyn;

10) grzyby Aspergillus;

11) rotawirus (rotavirus);

12) norowirus (norovirus);

13) wirus syncytialny (respiratory syncytial virus);

14) wirus zapalenia wątroby typu B;

15) wirus zapalenia wątroby typu C;

16) wirus nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV);

17) biologiczne czynniki chorobotwórcze izolowane z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego, odpowiedzialne za uogólnione lub inwazyjne zakażenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

Raport okresowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

Raport miesięczny1)

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2023.2704).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz.U.2005.54.484), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570).