Zmiana rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1041

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 maja 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2021 r. poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala obejmują:

1) raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

3) raport okresowy obejmujący okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

4) raport miesięczny, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

- sporządzane w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Kierownik przekazuje z urzędu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu:

1) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w terminie 24 godzin od powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia ogniska epidemicznego;

2) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - w terminie 30 dni od dnia zakończenia wygaszenia ogniska epidemicznego;

3) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia, a jeżeli raport obejmuje okres roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego;

4) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.";

2)
dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, sporządzi do dnia 10 czerwca 2023 r., na podstawie posiadanych danych, raporty miesięczne za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i przekaże je właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Raport miesięczny1)

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).