Zmiana rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2049

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. poz. 1741) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
wyrazy "pieczęć podmiotu leczniczego" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu leczniczego",
b)
wyrazy "podpis i pieczęć Kierownika" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko Kierownika oraz jego podpis";
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
wyrazy "pieczęć podmiotu leczniczego" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu leczniczego",
b)
wyrazy "podpis i pieczęć Kierownika" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko Kierownika oraz jego podpis";
3)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
wyrazy "pieczęć podmiotu leczniczego" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu leczniczego",
b)
wyrazy "podpis i pieczęć Kierownika" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko Kierownika oraz jego podpis".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).