Godlewska Katarzyna, Podejmowanie działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Podejmowanie działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Podejmowanie działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Podejmowanie działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Procedura opisuje działania podejmowane w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, który powinien być wdrożony w każdym szpitalu. Jednym z elementów tego systemu jest powołanie w szpitalu zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, opisane w procedurze: „Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych” oraz raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, opisane w procedurze: „Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego”.

Podejmowanie działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych kierownik kierownik wykonywanie przez podmiot leczniczy działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne wdrożenie sytemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych gromadzenie informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych

Krok: wykonywanie przez podmiot leczniczy działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - dalej u.z.z.z. - na wszystkich podmiotach leczniczych i osobach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Dodatkowo na podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, ustawa nakłada obowiązek wdrożenia, a następnie zapewnienia funkcjonowania Systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania Systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego (dyrektorze szpitala), który realizuje go m.in. przy pomocy zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych - procedura: „Powoływanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych”.

Krok: wdrożenie sytemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.z.z.z., system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, do którego wdrożenia zobowiązany jest kierownik szpitala obejmuje:

1) powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych - procedura: „Powoływanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych”;

2) ocenę ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;

3) organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający:

a) zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych,

b) warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne,

c) możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby,

d) wykonywanie badań laboratoryjnych, umożliwiających identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, oraz ich weryfikację przez podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2 u.z.z.z., a mianowicie:

– wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia podległe mu jednostki;

– ośrodki referencyjne lub instytuty badawcze na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

e) ograniczenie narastania lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej;

4) monitorowanie i rejestrację zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;

5) sporządzanie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala - procedura: „Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego”

6) zgłaszanie w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

UWAGA: jeśli kierownik szpitala nie wykonuje obowiązku wdrożenia systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych lub nie zapewnia jego funkcjonowania, to zgodnie z art. 50 pkt 3 u.z.z.z. może zostać ukarany karą grzywny.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1426, z późn. zm.), kierownik szpitala może być w takim przypadku ukarany mandatem przez upoważnionego funkcjonariusza właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł (art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). - dalej k.p.s.w.