Organy jednostki badawczo-rozwojowej - Rozdział 4 - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Organy jednostki badawczo-rozwojowej - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  4

Organy jednostki badawczo-rozwojowej

Organami jednostki badawczo-rozwojowej są:

1)
dyrektor;
2)
rada naukowa.
1.
Dyrektor kieruje jednostką badawczo-rozwojową, a w szczególności:
1)
ustala plany działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
2)
realizuje politykę kadrową;
3)
zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
4)
reprezentuje jednostkę badawczo-rozwojową;
5)
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jednostki badawczo-rozwojowej, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.
2.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej powołuje na okres 5 lat minister sprawujący nadzór nad tą jednostką spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
3.
Funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej może pełnić osoba, która:
1)
posiada wyższe wykształcenie;
2)
korzysta w pełni z praw publicznych;
3)
posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzenia konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, w tym powołania komisji konkursowej i sposób ogłoszenia konkursu, mając na względzie jawność i przejrzystość procedury.

Do powołania dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępcy oraz kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępcy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.7)).

1.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej odwołuje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
2.
Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, do której włączono inną jednostkę, może po zasięgnięciu opinii rady naukowej odwołać dyrektora tej jednostki.
1.
Zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe powołuje i odwołuje dyrektor. Odwołanie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy wobec pracownika jednostki badawczo-rozwojowej.
2.
Głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, niewymienionych w ust. 1, zatrudnia dyrektor.
3.
Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy.
4.
Statut jednostki badawczo-rozwojowej może przewidywać:
1)
stanowisko sekretarza naukowego jednostki badawczo-rozwojowej, do którego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio;
2)
powołanie kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora; członków tych organów powołuje i odwołuje dyrektor.
5.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres i czas ich umocowania. Dyrektor może ustanowić również prokurę.
1.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą obejmować ani nabywać akcji lub udziałów spółek tworzonych przez tę jednostkę.
2.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą pozostawać ze spółkami określonymi w ust. 1 w stosunku pracy oraz świadczyć na ich rzecz usług ani pracy na podstawie innej niż stosunek pracy. Zakaz ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych takich spółek.
3.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępcę oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie.
4.
Do zakazu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 1011, 1013 i 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)).
5.
Umowę z dyrektorem jednostki badawczo-rozwojowej określoną w przepisach, o których mowa w ust. 4, zawiera minister sprawujący nadzór nad jednostką.
1.
Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2.
W szczególności do zadań rady naukowej należy:
1)
uchwalanie statutu jednostki badawczo-rozwojowej;
2)
występowanie z wnioskami do ministra sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową o powołanie lub odwołanie dyrektora tej jednostki;
3)
ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej jednostki badawczo-rozwojowej, z tym że w odniesieniu do państwowych instytutów badawczych wymaga to uzgodnienia z ministrem sprawującym nadzór nad jednostką;
4)
występowanie z wnioskami w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej oraz inicjowanie przekształcenia tej jednostki;
5)
opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych jednostki badawczo-rozwojowej oraz rocznych sprawozdań jej dyrektora z wykonania zadań tej jednostki;
6)
opiniowanie wniosków dotyczących połączenia, podziału lub reorganizacji jednostki badawczo-rozwojowej oraz stałej współpracy tej jednostki z innymi osobami prawnymi;
7)
opiniowanie regulaminu organizacyjnego jednostki badawczo-rozwojowej;
8)
opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
9)
opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
10)
opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
11)
przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
12)
przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień.
3.
Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, posiadają tylko członkowie rady naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
4.
Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, posiadają tylko członkowie rady naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.
5.
Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności jednostki badawczo-rozwojowej.
6.
Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 5-10, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
1.
W skład rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, w liczbie określonej w statucie tej jednostki, wchodzą:
1)
pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 30 % i nie więcej niż 50 % składu rady naukowej;
2)
pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w jednostce badawczo-rozwojowej w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 30 % składu rady naukowej;
3)
osoby spoza jednostki badawczo-rozwojowej posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania jednostki badawczo-rozwojowej, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 50 % składu rady naukowej.
2.
Funkcja członka rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej nie może być łączona z funkcją dyrektora tej jednostki, jego zastępcy lub głównego księgowego.
3.
Członków rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy jednostki na okres 4 lat.
4.
Członków rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej zatrudnionych poza tą jednostką powołuje na okres 4 lat minister sprawujący nadzór nad jednostką spośród kandydatów wskazanych przez jednostkę.
5.
Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza jednostką badawczo-rozwojową są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę tej jednostki w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.
Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7.
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji, biorąc pod uwagę właściwą realizację zadań rady.
1.
Rada naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców.
2.
Przewodniczącym rady naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3.
(uchylony).
4.
(uchylony).
5.
W posiedzeniach rady naukowej biorą udział dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.
1.
Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem rady naukowej w czasie trwania kadencji oraz w ciągu roku po jej upływie wymaga zgody tej rady, z wyjątkiem:
1)
rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia;
2)
zwolnienia z pracy na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej.
2.
Członkowi rady naukowej nie można bez zgody rady naukowej zmienić warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w czasie określonym w ust. 1.
3.
Działalność w radzie naukowej ma charakter społeczny.
4.
Członek rady naukowej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.