Art. 23a. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 23a. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  23a.
1.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą obejmować ani nabywać akcji lub udziałów spółek tworzonych przez tę jednostkę.
2.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą pozostawać ze spółkami określonymi w ust. 1 w stosunku pracy oraz świadczyć na ich rzecz usług ani pracy na podstawie innej niż stosunek pracy. Zakaz ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych takich spółek.
3.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępcę oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie.
4.
Do zakazu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 1011, 1013 i 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)).
5.
Umowę z dyrektorem jednostki badawczo-rozwojowej określoną w przepisach, o których mowa w ust. 4, zawiera minister sprawujący nadzór nad jednostką.