Art. 21. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  21.
1.
Dyrektor kieruje jednostką badawczo-rozwojową, a w szczególności:
1)
ustala plany działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
2)
realizuje politykę kadrową;
3)
zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
4)
reprezentuje jednostkę badawczo-rozwojową;
5)
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jednostki badawczo-rozwojowej, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.
2.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej powołuje na okres 5 lat minister sprawujący nadzór nad tą jednostką spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
3.
Funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej może pełnić osoba, która:
1)
posiada wyższe wykształcenie;
2)
korzysta w pełni z praw publicznych;
3)
posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzenia konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, w tym powołania komisji konkursowej i sposób ogłoszenia konkursu, mając na względzie jawność i przejrzystość procedury.