Art. 22. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  22.
1.
Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej odwołuje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
2.
Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, do której włączono inną jednostkę, może po zasięgnięciu opinii rady naukowej odwołać dyrektora tej jednostki.