[Zakaz konkurencji dotyczący pracownika pozostającego w stosunku pracy] - Art. 101(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 101(1). - [Zakaz konkurencji dotyczący pracownika pozostającego w stosunku pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  1011 [Zakaz konkurencji dotyczący pracownika pozostającego w stosunku pracy]
§  1. 
W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
§  2. 
Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.