Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie funkcjonowania systemu płatności

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu płatności;
2) szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności;
3) szczegółowy zakres informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Prezes Narodowego Banku Polskiego, zwany dalej "Prezesem NBP", dokonuje oceny zasad funkcjonowania systemu płatności w oparciu o ustalenia, czy zasady te:
1) precyzyjnie określają prawa i obowiązki podmiotu prowadzącego system płatności, uczestników oraz podmiotów, którym zostały powierzone zadania związane z funkcjonowaniem systemu płatności, w tym dostawców infrastruktury technicznej;
2) w zakresie dostępu do systemu płatności zostały określone według obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów;
3) uwzględniają plan ciągłości działania systemu płatności, umożliwiający utrzymanie funkcji krytycznych tego systemu;
4) w zakresie zarządzania ryzykiem zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności oraz systemów płatności i infrastruktury innego rodzaju, z którymi jest powiązane funkcjonowanie systemu płatności;
5) zapewniają monitorowanie realizacji zleceń rozrachunku;
6) zapewniają właściwe zabezpieczenie ekspozycji kredytowej podmiotu prowadzącego system płatności oraz wszystkich uczestników tego systemu;
7) zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu płatności;
8) zapewniają sprawność i bezpieczeństwo rozliczania i rozrachunku zleceń rozrachunku;
9) nie powodują zagrożeń dla stabilności systemu finansowego, w szczególności systemu płatniczego;
10) zapewniają skuteczność, rzetelność i przejrzystość zarządzania systemem płatności;
11) w zakresie systemu informatycznego i stosowanych technologii zapewniają:
a) odpowiedni poziom niezawodności systemów informatycznych i stosowanych technologii,
b) właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją z zewnątrz,
c) integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, w tym przez stosowanie bezpiecznych, szyfrowanych kanałów komunikacji;
12) zapewniają dostęp do informacji o prawach i obowiązkach uczestników oraz podmiotu prowadzącego system płatności oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie płatności.
§  3.  Dokumenty i informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności obejmują:
1) nazwę, formę prawną i adres siedziby podmiotu prowadzącego system płatności;
2) regulacje wewnętrzne regulujące zasady funkcjonowania systemu płatności;
3) procedurę przekazywania uczestnikom systemu płatności oraz podmiotom, które zamierzają zostać uczestnikami tego systemu, informacji o prawach i obowiązkach uczestników systemu płatności i podmiotu prowadzącego ten system oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie płatności;
4) nazwę, formę prawną i adres siedziby potencjalnych uczestników systemu płatności oraz podmiotów, z którymi podmiot prowadzący system płatności zamierza współpracować, w tym w zakresie wspierania płynności tych podmiotów;
5) typy zleceń rozrachunku przetwarzanych w systemie płatności;
6) procedurę przetwarzania zleceń rozrachunku i dokonywania rozrachunku, wskazującą moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu płatności oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez jego uczestnika lub osobę trzecią;
7) opis przepływu komunikatów w systemie płatności;
8) opis przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami systemu płatności, podmiotem prowadzącym system płatności i innymi podmiotami lub systemami powiązanymi;
9) opis struktury organizacyjnej podmiotu prowadzącego system płatności, wraz z jej schematem graficznym;
10) opis systemu kontroli wewnętrznej podmiotu prowadzącego system płatności;
11) procedurę monitorowania i rejestrowania realizacji zleceń rozrachunku;
12) procedurę zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka występującego w związku z funkcjonowaniem systemu płatności;
13) procedurę określającą zasady postępowania w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu płatności;
14) wskazanie zidentyfikowanych funkcji krytycznych systemu płatności oraz planu ciągłości działania systemu płatności;
15) procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 6a pkt 1 ustawy, zwanego dalej "incydentem";
16) wskazanie rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem architektury systemów teleinformatycznych, w tym w zakresie:
a) produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego,
b) sposobu monitorowania realizacji zleceń rozrachunku,
c) przepływu danych,
d) bezpieczeństwa danych i systemów;
17) procedurę fizycznego i zdalnego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do infrastruktury systemu płatności;
18) metodykę przeprowadzania testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i planu ciągłości działania;
19) zasady dotyczące funkcjonowania systemu opłat i kar w relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu płatności i podmiotem prowadzącym ten system;
20) wzory umów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy;
21) wyniki audytu systemu teleinformatycznego lub operacyjnego przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny, jeżeli został dokonany;
22) poświadczenia zgodności funkcjonowania systemu płatności z międzynarodowymi normami i standardami, jeżeli zostały uzyskane;
23) oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  4.  Dokumenty i informacje przekazywane Prezesowi NBP w przypadku, o którym mowa w art. 17b ustawy, obejmują dokumenty i informacje wskazane w § 3 pkt 1, 5-8, 11-16, 18, 21 i 22 w zakresie związanym z funkcjonowaniem porozumienia o międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku.
§  5. 
1.  Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy, obejmują kwartalne informacje, w ujęciu miesięcznym, o:
1) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu płatności;
2) liczbie i wartości zleceń rozrachunku, ze wskazaniem:
a) sesji rozliczeniowej lub rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym,
b) zleceń rozrachunków niezrealizowanych na koniec zamierzonego dnia roboczego systemu,
c) krajowych i transgranicznych zleceń rozrachunku,
d) poszczególnych uczestników,
e) liczby i wartości zleceń płatniczych;
3) liczbie dni operacyjnych systemu płatności;
4) wielkości środków wykorzystanych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń lub rozrachunku zleceń rozrachunku.
2.  Podmiot prowadzący system płatności przekazuje Prezesowi NBP informacje o:
1) wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych, jeżeli zostały one przeprowadzone;
2) uczestnikach pośrednich, ze wskazaniem uczestników powiązanych z takimi uczestnikami.
§  6.  Informacja o incydencie obejmuje:
1) nazwę podmiotu prowadzącego system płatności;
2) nazwę systemu płatności;
3) opis incydentu, ze wskazaniem:
a) daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,
b) przyczyny incydentu,
c) wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną systemu płatności, ze wskazaniem czasu niedostępności systemu płatności,
d) opisu przebiegu incydentu;
4) opis skutków incydentu;
5) opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;
6) planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.
§  7. 
1.  Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy - w zakresie określonym w § 5 ust. 1, po raz pierwszy są przekazywane za pierwszy pełny kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie.
2.  Przepis § 6 stosuje się do incydentów, które wystąpiły po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).