Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie funkcjonowania systemu płatności

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu płatności;
2)
szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności;
3)
szczegółowy zakres informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanej dalej "ustawą".
Prezes Narodowego Banku Polskiego, zwany dalej "Prezesem NBP", dokonuje oceny zasad funkcjonowania systemu płatności w oparciu o ustalenia, czy zasady te:
1)
precyzyjnie określają prawa i obowiązki podmiotu prowadzącego system płatności, uczestników oraz podmiotów, którym zostały powierzone zadania związane z funkcjonowaniem systemu płatności, w tym dostawców infrastruktury technicznej;
2)
w zakresie dostępu do systemu płatności zostały określone według obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów;
3)
uwzględniają plan ciągłości działania systemu płatności, umożliwiający utrzymanie funkcji krytycznych tego systemu;
4)
w zakresie zarządzania ryzykiem zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności oraz systemów płatności i infrastruktury innego rodzaju, z którymi jest powiązane funkcjonowanie systemu płatności;
5)
zapewniają monitorowanie realizacji zleceń rozrachunku;
6)
zapewniają właściwe zabezpieczenie ekspozycji kredytowej podmiotu prowadzącego system płatności oraz wszystkich uczestników tego systemu;
7)
zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu płatności;
8)
zapewniają sprawność i bezpieczeństwo rozliczania i rozrachunku zleceń rozrachunku;
9)
nie powodują zagrożeń dla stabilności systemu finansowego, w szczególności systemu płatniczego;
10)
zapewniają skuteczność, rzetelność i przejrzystość zarządzania systemem płatności;
11)
w zakresie systemu informatycznego i stosowanych technologii zapewniają:
a)
odpowiedni poziom niezawodności systemów informatycznych i stosowanych technologii,
b)
właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją z zewnątrz,
c)
integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, w tym przez stosowanie bezpiecznych, szyfrowanych kanałów komunikacji;
12)
zapewniają dostęp do informacji o prawach i obowiązkach uczestników oraz podmiotu prowadzącego system płatności oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie płatności.
Dokumenty i informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności obejmują:
1)
nazwę, formę prawną i adres siedziby podmiotu prowadzącego system płatności;
2)
regulacje wewnętrzne regulujące zasady funkcjonowania systemu płatności;
3)
procedurę przekazywania uczestnikom systemu płatności oraz podmiotom, które zamierzają zostać uczestnikami tego systemu, informacji o prawach i obowiązkach uczestników systemu płatności i podmiotu prowadzącego ten system oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie płatności;
4)
nazwę, formę prawną i adres siedziby potencjalnych uczestników systemu płatności oraz podmiotów, z którymi podmiot prowadzący system płatności zamierza współpracować, w tym w zakresie wspierania płynności tych podmiotów;
5)
typy zleceń rozrachunku przetwarzanych w systemie płatności;
6)
procedurę przetwarzania zleceń rozrachunku i dokonywania rozrachunku, wskazującą moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu płatności oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez jego uczestnika lub osobę trzecią;
7)
opis przepływu komunikatów w systemie płatności;
8)
opis przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami systemu płatności, podmiotem prowadzącym system płatności i innymi podmiotami lub systemami powiązanymi;
9)
opis struktury organizacyjnej podmiotu prowadzącego system płatności, wraz z jej schematem graficznym;
10)
opis systemu kontroli wewnętrznej podmiotu prowadzącego system płatności;
11)
procedurę monitorowania i rejestrowania realizacji zleceń rozrachunku;
12)
procedurę zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka występującego w związku z funkcjonowaniem systemu płatności;
13)
procedurę określającą zasady postępowania w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu płatności;
14)
wskazanie zidentyfikowanych funkcji krytycznych systemu płatności oraz planu ciągłości działania systemu płatności;
15)
procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 6a pkt 1 ustawy, zwanego dalej "incydentem";
16)
wskazanie rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem architektury systemów teleinformatycznych, w tym w zakresie:
a)
produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego,
b)
sposobu monitorowania realizacji zleceń rozrachunku,
c)
przepływu danych,
d)
bezpieczeństwa danych i systemów;
17)
procedurę fizycznego i zdalnego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do infrastruktury systemu płatności;
18)
metodykę przeprowadzania testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i planu ciągłości działania;
19)
zasady dotyczące funkcjonowania systemu opłat i kar w relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu płatności i podmiotem prowadzącym ten system;
20)
wzory umów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy;
21)
wyniki audytu systemu teleinformatycznego lub operacyjnego przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny, jeżeli został dokonany;
22)
poświadczenia zgodności funkcjonowania systemu płatności z międzynarodowymi normami i standardami, jeżeli zostały uzyskane;
23)
oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Dokumenty i informacje przekazywane Prezesowi NBP w przypadku, o którym mowa w art. 17b ustawy, obejmują dokumenty i informacje wskazane w § 3 pkt 1, 5-8, 11-16, 18, 21 i 22 w zakresie związanym z funkcjonowaniem porozumienia o międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku.
1. 
Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy, obejmują kwartalne informacje, w ujęciu miesięcznym, o:
1)
dostępności operacyjnej i przepustowości systemu płatności;
2)
liczbie i wartości zleceń rozrachunku, ze wskazaniem:
a)
sesji rozliczeniowej lub rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym,
b)
zleceń rozrachunków niezrealizowanych na koniec zamierzonego dnia roboczego systemu,
c)
krajowych i transgranicznych zleceń rozrachunku,
d)
poszczególnych uczestników,
e)
liczby i wartości zleceń płatniczych;
3)
liczbie dni operacyjnych systemu płatności;
4)
wielkości środków wykorzystanych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń lub rozrachunku zleceń rozrachunku.
2. 
Podmiot prowadzący system płatności przekazuje Prezesowi NBP informacje o:
1)
wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych, jeżeli zostały one przeprowadzone;
2)
uczestnikach pośrednich, ze wskazaniem uczestników powiązanych z takimi uczestnikami.
Informacja o incydencie obejmuje:
1)
nazwę podmiotu prowadzącego system płatności;
2)
nazwę systemu płatności;
3)
opis incydentu, ze wskazaniem:
a)
daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,
b)
przyczyny incydentu,
c)
wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną systemu płatności, ze wskazaniem czasu niedostępności systemu płatności,
d)
opisu przebiegu incydentu;
4)
opis skutków incydentu;
5)
opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;
6)
planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.
1. 
Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy - w zakresie określonym w § 5 ust. 1, po raz pierwszy są przekazywane za pierwszy pełny kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie.
2. 
Przepis § 6 stosuje się do incydentów, które wystąpiły po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).