§ 2. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

§ 2. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.
§  2. 
Prezes Narodowego Banku Polskiego, zwany dalej "Prezesem NBP", dokonuje oceny zasad funkcjonowania systemu płatności w oparciu o ustalenia, czy zasady te:
1)
precyzyjnie określają prawa i obowiązki podmiotu prowadzącego system płatności, uczestników oraz podmiotów, którym zostały powierzone zadania związane z funkcjonowaniem systemu płatności, w tym dostawców infrastruktury technicznej;
2)
w zakresie dostępu do systemu płatności zostały określone według obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów;
3)
uwzględniają plan ciągłości działania systemu płatności, umożliwiający utrzymanie funkcji krytycznych tego systemu;
4)
w zakresie zarządzania ryzykiem zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności oraz systemów płatności i infrastruktury innego rodzaju, z którymi jest powiązane funkcjonowanie systemu płatności;
5)
zapewniają monitorowanie realizacji zleceń rozrachunku;
6)
zapewniają właściwe zabezpieczenie ekspozycji kredytowej podmiotu prowadzącego system płatności oraz wszystkich uczestników tego systemu;
7)
zapewniają sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu płatności w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu płatności;
8)
zapewniają sprawność i bezpieczeństwo rozliczania i rozrachunku zleceń rozrachunku;
9)
nie powodują zagrożeń dla stabilności systemu finansowego, w szczególności systemu płatniczego;
10)
zapewniają skuteczność, rzetelność i przejrzystość zarządzania systemem płatności;
11)
w zakresie systemu informatycznego i stosowanych technologii zapewniają:
a)
odpowiedni poziom niezawodności systemów informatycznych i stosowanych technologii,
b)
właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją z zewnątrz,
c)
integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, w tym przez stosowanie bezpiecznych, szyfrowanych kanałów komunikacji;
12)
zapewniają dostęp do informacji o prawach i obowiązkach uczestników oraz podmiotu prowadzącego system płatności oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie płatności.