§ 5. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

§ 5. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.
§  5. 
1. 
Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy, obejmują kwartalne informacje, w ujęciu miesięcznym, o:
1)
dostępności operacyjnej i przepustowości systemu płatności;
2)
liczbie i wartości zleceń rozrachunku, ze wskazaniem:
a)
sesji rozliczeniowej lub rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym,
b)
zleceń rozrachunków niezrealizowanych na koniec zamierzonego dnia roboczego systemu,
c)
krajowych i transgranicznych zleceń rozrachunku,
d)
poszczególnych uczestników,
e)
liczby i wartości zleceń płatniczych;
3)
liczbie dni operacyjnych systemu płatności;
4)
wielkości środków wykorzystanych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń lub rozrachunku zleceń rozrachunku.
2. 
Podmiot prowadzący system płatności przekazuje Prezesowi NBP informacje o:
1)
wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych, jeżeli zostały one przeprowadzone;
2)
uczestnikach pośrednich, ze wskazaniem uczestników powiązanych z takimi uczestnikami.