§ 7. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

§ 7. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.
§  7. 
1. 
Dane, o których mowa w art. 18 ust. 6a pkt 2 ustawy - w zakresie określonym w § 5 ust. 1, po raz pierwszy są przekazywane za pierwszy pełny kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie.
2. 
Przepis § 6 stosuje się do incydentów, które wystąpiły po dniu wejścia w życie rozporządzenia.