[Obowiązki informacyjne wobec Prezesa NBP przed zawarciem porozumienia dotyczącego międzysystemowej realizacji zleceń... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 17b. - [Obowiązki informacyjne wobec Prezesa NBP przed zawarciem porozumienia dotyczącego międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  17b.  [Obowiązki informacyjne wobec Prezesa NBP przed zawarciem porozumienia dotyczącego międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku]

Podmiot prowadzący system płatności, który zamierza zawrzeć z innym podmiotem prowadzącym system płatności porozumienie dotyczące międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku, nie później niż 7 dni przed zawarciem porozumienia, informuje Prezesa NBP o systemach, które mają być objęte takim porozumieniem, oraz o podmiotach prowadzących te systemy.