Law Journal

Dodatkowe informacje umieszczane na oznakowaniu środków żywienia zwierząt.

Dz.U.2004.63.589 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu i białka w mleku.

Dz.U.2004.55.541 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna Biura Nasiennictwa Leśnego.

Dz.U.2004.62.584 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Warsztaty terapii zajęciowej.

Dz.U.2004.63.587 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Staż podyplomowy lekarza i lekarza stomatologa.

Dz.U.2004.57.553 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2004.62.580 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Dz.U.2015.1008 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wykorzystywanych przy rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem.

Dz.U.2004.55.540 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Podmioty, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Dz.U.2004.56.544 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2004.48.462 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne utworzone zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych.

Dz.U.2004.84.777 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004.

Dz.U.2004.56.543 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Określenie grup uposażenia.

Dz.U.2004.50.487 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące.

Dz.U.2004.56.549 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzór.

Dz.U.2004.50.479 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2004.49.471 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2004.63.586 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2004.50.492 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Prawo celne.

Dz.U.2020.1382 t.j. | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne.

Dz.U.2004.68.623 | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposoby rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

Dz.U.2004.56.548 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2004.50.481 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla biokomponentów - bioetanolu oraz metody badań jakości biokomponentów - bioetanolu.

Dz.U.2004.71.648 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.2004.91.867 | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz ustawa o kontroli skarbowej.

Dz.U.2004.91.868 | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

Dz.U.2004.82.745 | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Genewa.2004.03.18.

Dz.U.2008.32.193 | umowa międzynarodowa z dnia 18 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyjazdy za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową.

Dz.U.2004.52.520 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzywanie osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

Dz.U.2004.50.484 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny, ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz ustawa - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2004.69.626 | ustawa z dnia 18 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo pocztowe.

Dz.U.2004.69.627 | ustawa z dnia 18 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Ochotnicze zgłaszanie się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dz.U.2004.52.519 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe sposoby postępowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis.

Dz.U.2004.51.506 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

Dz.U.2004.51.501 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2004.47.454 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.51.502 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2004.49.475 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2004.52.516 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Znak Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dz.U.2004.67.619 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2004.50.483 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich.

Dz.U.2004.52.522 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu wsparcia na rok 2004.

Dz.U.2004.56.542 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób postępowania żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych przy użyciu broni palnej.

Dz.U.2004.50.478 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/03.

Dz.U.2004.51.514 | wyrok z dnia 16 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2004.45.435 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008.

Dz.U.2004.45.418 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Dz.U.2004.48.461 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc