Law Journal

Wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Dz.U.2004.205.2099 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2004.205.2094 | rozporządzenie z dnia 13 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/03.

Dz.U.2004.204.2092 | wyrok z dnia 9 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/04.

Dz.U.2004.204.2091 | wyrok z dnia 7 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/03.

Dz.U.2004.204.2090 | wyrok z dnia 7 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.

Dz.U.2004.204.2089 | obwieszczenie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Homologacja systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy.

Dz.U.2004.204.2085 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.204.2084 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Określenie wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła.

Dz.U.2004.203.2083 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.U.2004.203.2081 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/04.

Dz.U.2004.202.2080 | wyrok z dnia 6 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2004.202.2079 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.

Dz.U.2004.202.2078 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin.

Dz.U.2004.202.2074 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zakres, formy i sposób ewidencjonowania zabytków w muzeach.

Dz.U.2004.202.2073 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Dz.U.2004.202.2069 | rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U.2004.202.2065 | ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r.

Dz.U.2004.201.2062 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki oraz tryb przekazywania danych o dłużnikach.

Dz.U.2004.200.2059 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach.

Dz.U.2004.200.2058 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Formy współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej.

Dz.U.2004.200.2056 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zajmowanie lub rekwirowanie środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego.

Dz.U.2004.200.2055 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ciśnieniowe urządzenia transportowe.

Dz.U.2004.200.2054 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2004.200.2053 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych.

Dz.U.2004.200.2052 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2004.200.2051 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2004.200.2050 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową.

Dz.U.2004.200.2049 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004.

Dz.U.2004.200.2048 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.199.2045 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dz.U.2004.198.2044 | rozporządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U.2004.198.2043 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.2004.198.2041 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim.

Dz.U.2004.198.2040 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Powidz w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2004.198.2039 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.

Dz.U.2004.197.2035 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

Dz.U.2004.197.2033 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.197.2030 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia oraz warunki dla jednostek organizacyjnych przeprowadzających kontrolę.

Dz.U.2004.197.2029 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2004.197.2027 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości.

Dz.U.2004.197.2025 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dz.U.2004.197.2024 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dz.U.2004.197.2023 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji zabronionych.

Dz.U.2004.196.2019 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Programy kursów, przeprowadzanie egzaminów oraz wzór świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Dz.U.2004.195.2009 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Kontrola szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.

Dz.U.2004.195.2008 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dz.U.2004.195.2006 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione.

Dz.U.2004.195.2005 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005.

Dz.U.2004.195.2004 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2004.194.2003 | obwieszczenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt jednorazowy