Tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacje i wysokość przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywanie... - Dz.U.2007.89.591 - OpenLEX

Tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacje i wysokość przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywanie przez nich szacowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.89.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania

Na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców;
2)
kwalifikacje rzeczoznawców;
3)
szczegółowy tryb i sposób szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej:
a)
produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego i pasz, zwanych dalej "produktami",
b)
sprzętu;
4)
wysokość wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom.
1.
Powiatowy lekarz weterynarii umieszcza na liście rzeczoznawców osoby, które:
1)
mają miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową tego lekarza;
2)
dają rękojmię należytego wykonania szacowania;
3)
posiadają:
a)
wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
b)
ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę zasadniczą, kształcące w zawodach rolniczych, i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
c)
co najmniej wykształcenie średnie w zakresie innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
d)
ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
e)
ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę zasadniczą, kształcące w zawodach innych niż rolnicze, i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
2.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę z zakresu produkcji metodami ekologicznymi.
3.
Powiatowy lekarz weterynarii skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza, w drodze decyzji administracyjnej, do przeprowadzenia szacowania rzeczoznawców mających miejsce zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być przeprowadzone oszacowanie, umieszczonych na liście określonej w § 2 ust. 1.
2.
Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może wyznaczyć rzeczoznawcy, w sposób określony w ust. 1, z uwagi na fakt, że:
1)
żaden z rzeczoznawców umieszczonych na liście prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii nie ma miejsca zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być dokonane oszacowanie, lub
2)
zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub
3)
rzeczoznawcy mający miejsce zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być przeprowadzone oszacowanie, umieszczeni na liście prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, nie dają rękojmi należytego oszacowania

- wyznacza rzeczoznawcę z innej gminy.

Rzeczoznawca, przed każdym przystąpieniem do oszacowania, składa wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w formie pisemnej, oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
W przypadku nienależytego wykonywania oszacowania przez rzeczoznawcę, w tym wykonywania oszacowania w sposób nierzetelny, wójt (burmistrz, prezydent miasta), na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może wyznaczyć innego rzeczoznawcę.
2.
Rzeczoznawcy odwołanemu w trybie określonym w ust. 1 nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 8.
3.
Decyzje administracyjne w sprawie cofnięcia wyznaczenia rzeczoznawcy podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
1.
Oszacowanie powinno nastąpić przed zabiciem lub poddaniem ubojowi zwierzęcia, a w przypadku zwierzęcia padłego w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej - niezwłocznie po jego padnięciu.
2.
Oszacowanie produktów oraz sprzętu powinno nastąpić przed ich zniszczeniem z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.
3.
Wartość rynkową zwierzęcia podlegającego oszacowaniu ustala się, uwzględniając:
1)
wagę zwierzęcia i klasę mięsności - w odniesieniu do zwierząt rzeźnych;
2)
wartość hodowlaną i użytkową oraz wiek zwierzęcia - w odniesieniu do zwierząt hodowlanych;
3)
aktualną cenę zwierzęcia według notowań rynkowych w dniu oszacowania.
4.
Ustalając wartość rynkową zwierzęcia, bierze się pod uwagę w szczególności dokumentację hodowlaną oraz faktury zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania.
5.
Wartość rynkową produktów podlegających oszacowaniu ustala się, uwzględniając:
1)
ilość tych produktów;
2)
jakość tych produktów;
3)
aktualną cenę tych produktów według notowań rynkowych w dniu oszacowania.
6.
Wartość rynkową sprzętu podlegającego oszacowaniu ustala się, uwzględniając:
1)
aktualną cenę rynkową tego sprzętu w dniu oszacowania;
2)
jakość oraz stopień zużycia tego sprzętu;
3)
stopień amortyzacji tego sprzętu;
4)
aktualną cenę rynkową sprzętu o podobnych parametrach i jakości, jeżeli ustalenie aktualnej ceny rynkowej, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwe.
Z oszacowania powiatowy lekarz weterynarii sporządza protokół oszacowania zawierający:
1)
imiona i nazwiska osób dokonujących oszacowania;
2)
miejsce i datę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia oszacowania;
3)
opis zwierzęcia, produktów lub sprzętu podlegających oszacowaniu;
4)
wyszczególnienie kwot oszacowania ustalonych przez poszczególnych rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii;
5)
podpisy osób biorących udział w oszacowaniu.
1.
Rzeczoznawcy przysługuje:
1)
wynagrodzenie w wysokości 1/170 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za godzinę wykonywania oszacowania;
2)
zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt (Dz. U. Nr 143, poz. 925 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2047);
2)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania (Dz. U. Nr 89, poz. 838).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.