Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje na inwestycje ze środków finansowych Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.24 | komunikat z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowanych na naukę.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.23 | komunikat z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.9 | decyzja z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.20 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.18 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.19 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych.

Dz.Urz.ULC.2006.1.5 | ogłoszenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.10 | decyzja z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2006.4.8 | uchwała z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Organizacja szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.19 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.19 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Klub Fort.

Dz.Urz.MON.2006.3.47 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.16 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.MON.2006.2.18 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.5.22 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.2.24 | upoważnienie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2006.2.70 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu jednostce badawczo-rozwojowej pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Podział zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2006.3.17 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2006.5.21 | decyzja z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zasady szkolenia i sprawdzania kwalifikacji operatora tankowania statków powietrznych prowadzonych przez pracodawcę.

Dz.Urz.ULC.2006.2.11 | wytyczne z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Łódzkiego Centrum Filmowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.8 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2006.4.13 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.3 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.3 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.2 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.9 | decyzja z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.9 | decyzja z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.9 | decyzja z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.18 | komunikat z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.8 | decyzja z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2006.2.9 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

B.I.LP.2006.1.9 | decyzja z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.17 | komunikat z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.38 | decyzja z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.39 | decyzja z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.2.23 | upoważnienie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie tworzenia w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze.

Dz.Urz.KGP.2006.5.20 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.37 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.37 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.2.12 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Określenie procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2006.1.4 | decyzja z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2006.1.1 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący