Interpretacja w sprawie jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym stosowania przepisu § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.14.101

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

INTERPRETACJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 listopada 2006 r.
w sprawie jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym stosowania przepisu § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798)

Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Dyrektorzy Izb Skarbowych

Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej

wszyscy

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisu § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zwolnień podmiotowych nie stosuje się między innymi do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 113 ust. 14 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy. W poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze zakres stosowania wyłączeń ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego przepisami art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, lista usług wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego przepisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. mieści się w obszarze usług wyłączonych ze zwolnienia przepisami tej ustawy.

Odnosząc się do usług rzeczoznawstwa wskazanych w ww. rozporządzeniu, oznacza to, iż ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług nie mogą korzystać podatnicy świadczący czynności wykonywane w ramach rzeczoznawstwa, które stanowią jednocześnie doradztwo - inne oczywiście niż doradztwo rolnicze związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.