Questions and answers

Czy organ wydając decyzję na usunięcie cisów nalicza za ich usunięcie opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy produkty pasywne typu kable, gniazdka, włączniki wprowadzane odrębnie na rynek są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy składka na pracowniczy plan kapitałowy będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeśli klasa przebywa na praktykach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto będzie właściwy do nadania nr PESEL cudzoziemcowi w zw. z wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy refaktury działań podwykonawców można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może przyjąć za darmo projekt zmiany organizacji ruchu przekazany przez projektanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy wykonawca może dokonać zmiany formy wadium z ubezpieczeniowej na pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą obniżka czynszu najmu dla powiązanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ banku spółdzielczego może skutecznie powołać członków rady nadzorczej banku spółdzielczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Ile godzin dydaktycznych nauczyciel może prowadzić jednego dnia, aby móc zrealizować pensum dydaktyczne w semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować nagrodę wypłaconą w związku z osiągnięciami naukowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczycielce emerytce należy się nagroda za 45 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób spadkobiercy powinni rozliczyć pracowników spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udziałowiec może udzielić spółce pożyczkę, która nie zostanie zwrócona i czy podlega ona PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy refaktura wsparcia technicznego podlega ujęciu w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa może funkcjonować w ramach struktury urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód uzyskany z tytułu umowy uaktywniającej stanowi dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalne jest usunięcie z maszyn piktogramów nakazujących stosowanie ochrony słuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Od kiedy nie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie uprawnienia powinni mieć pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy obowiązek zapewnienia doraźnej opieki zdrowotnej dotyczy szpitala, na terenie którego usługi świadczy zakład pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w AOS obowiązkowe będzie stosowanie standardu rachunku kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy rada rodziców może opiniować wolne dni od zajęć dydaktycznych, jeśli nie ma w niej reprezentanta jednej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Którzy świadczeniodawcy będą od 1.01.2020 r. zwolnieni z obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy udostępnienie pasa technicznego przez spółdzielnię spółce wodociągowej generuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendę i sprzedaż akcji francuskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy informacja o ilości pacjentów przyjętych przez szpital w poszczególnych latach jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaki wyliczyć pracownikowi wymiar urlopu, jeśli został on przywrócony do pracy wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy każda oczyszczalnia ścieków powinna być wyposażona w zakładowy plan ratownictwa chemicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przysługuje wnioskodawczyni świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad byłym mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy prawnie dopuszczalne jest wystąpienie o rozwiązanie zamienne wobec wjazdu na działkę dla nowo powstającej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli po wznowieniu postępowania została zmieniona lokalizacja inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy dla starosty, wicestarosty i skarbnika przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowch?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, który po wykreśleniu z rejestru podatników VAT sprzedał środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie uprawnienia wynikające z posiadania I stopnia niepełnosprawności ma nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel może otrzymać świadczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy organ może zawiesić postępowanie na wniosek strony bez wszczęcia postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wynajęte biuro będzie oddziałem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy reflektory motocyklowe są sprzętem, czy są wykluczone w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gumki recepturki wykorzystywane do spinania rulonów papieru będą traktowane jako opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty należy przedłożyć do zasiłku rodzinnego, gdy zostały zasądzone alimenty na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rezygnacja z kilku zabawek na placu zabaw jest zmianą istotną wymagającą zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy gwarancja bankowa może być udzielona na maksymalnie 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne