Questions and answers

Czy wykonawca może wpłacić wadium gotówką w kasie banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postaci wiadomości e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy za odpis można uznać kserokopię dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaka powinna być zachowana odległość miejsc gdzie stawiane są auta na sprzedaż w komisie od okien sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie dokumenty wykonawca powinien składać wraz z ofertą ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak interpretować obowiązek oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki rodzaj umowy zawrzeć z kapelanem w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć trzynastką za okres przebywania na urlopie bezpłatnym do podstawy chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku środków trwałych zakupionych z pożyczki udzielonej przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wygląda procedura uzyskania przedłużenia ważności decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakim zakresie zamawiający jest zobowiązany uaktualniać plan postępowań o udzielenie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach dopłatę PCC, która powstała w związku z kontrolą ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym podmiocie lekarzowi rezydentowi należy się dodatek covidowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co powinno wykazywać w CIT-8 koło gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co to jest miejsce publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co zrobić z rozbitą świetlówką - odpad komunalny zmieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy do wydania decyzji kierującej do DPS potrzeba jest wyraźna i jednoznaczna zgoda strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy ekspertyzy techniczne oraz oceny stanu technicznego budynków są wymagane przy projekcie architektoniczno-budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy firma logistyczna podlega pod przepisy u.g.o.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor może żądać od wykonawcy w 2021 r. wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej o wsp. przenikania obowiązujących po 31.12.2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy kuchnia w budynku wielorodzinnym jest pomieszczeniem na stały pobyt ludzi czy czasowy pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można dokonać zmiany lasu na rolę na podstawie u.l., jeżeli działka ujęta jest w UPUL jako tereny nieleśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można osobie fizycznej wydać zezwolenie na uprawę i przetwarzanie konopi włóknistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wypłacać z ZFŚS wyższe świadczenia dla lepiej zarabiających pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy się dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi można wypłacić dwie odprawy, jeżeli przysługują z różnych tytułów prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy niszczenie CV kandydatów do pracy po zakończeniu procesu rekrutacji wymaga szczególnej formy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne