Questions and answers

Czy sformułowanie fałszerstwo i przestępstwo muszą być stwierdzone na drodze karnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy skan umowy o pracę jest wiążący?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat powinna wypłacać mu dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy usługodawca powinien doliczyć do podstawy opodatkowania VAT kwoty odpowiadające zaliczkom na podatek PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy utrata prawa do dodatku specjalnego w trakcie roku powoduje konieczność wypłaty wyrównania wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy uwzględniając dochód rodziny należy liczyć alimenty zgodnie z wyrokiem do dnia zaprzeczenia ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydatki reprezentacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup szczepionki przeciwko grypie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na pracownika pracodawcę do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamiast paczek mikołajkowych można wypłacać z ZFŚS świadczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zaświadczenie o wypłaconych zasiłkach macierzyńskich z ZUS-u można zaliczyć do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zlikwidowany budynek można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do kiedy są ważne uprawnienia na urządzenia UTB wydane przed 1 czerwca 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do której klasy powinno zostać zapisane 9-letnie dziecko powracające do kraju z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile diet krajowych i zagranicznych przysługuje pracownikowi w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest możliwość zatrudnienia asystentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego w żłobku niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka stawka VAT obejmuje testy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jakie informacje, po zmianach przepisów w 2019 r., powinna zawierać instrukcja eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce, która umarza wartość udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie opłaty związane z nabytym samochodem zaliczyć można do kwoty nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia przysługują nauczycielowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje odejście wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia zgodnie z ustawą o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji VAT sprzedaż przez sklep bonów za które klienci kupowali towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak potraktować faktury z firmy Flixbus za transport pracowników na trasie Szczecin - Berlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż auta osobowego wycofanego z działalności w 2014 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak stosować split payment jeżeli kontrahent który wystawia faktury ma zajęcie z urzędu skarbowego lub od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak w mechanizmie podzielonej płatności rozumieć transakcję dla umów zawartych na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy należy przyjąć że samochód był wykorzystywany do celów mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy polski podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% dla eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej dokonuje się w arkuszach ocen zapisów dotyczących wydania świadectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu refakturować kontrahentowi poniesione wydatki w związku z wyjazdem do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Od jakiej daty wyznaczyć termin płatności zaległej należności karnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające nowy plik JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy traktować opiekę nauczycieli nad uczniami sprawowaną podczas studniówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób organ prowadzący może skontrolować godziny zajęć świetlicowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć dochód z gospodarstwa rolnego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien złożyć ofertę za pomocą miniPortalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kałużna Milena | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z uzyskaniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wykazać w deklaracji VAT-7 odwrotne obciążenie zakupu materiałów oraz zakupu usług ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas spędzony przez pracownika na dyżurze nie stanowi dla niego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dla przetwarzanego odpadu o kodzie 16 01 20 (szkło) należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie porozumienia o zmianie stanowiska pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dyrektor może zlecić pracownikowi sekretariatu prowadzenie dokumentacji rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieją podstawy do przetwarzania danych pochodzących z zapytań kredytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy kserokopię pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym można udostępnić każdej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania za szkodę na pojeździe klienta warsztat powinien zarejestrować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można dodatkowo zatrudnić nauczyciela na umowę zlecenie w zakresie zajęć z terapii logopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można nie wyrazić zgody na wystawioną kompensatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne