Pytania i odpowiedzi

Czy istnieją jakieś obowiązki związane z dokonaniem zmiany roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć opłatę za zmianę korzystającego z przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który nie utworzył ZFŚS oraz nie dokonał zgłoszenia do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować po 1 stycznia 2011 r. usługę odbioru wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę części bloku pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy amortyzować wartość firmy powstałą na skutek zakupu udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej klasyfikacji PKD należy zaliczyć usługi polegające na przygotowaniu punktów wyborczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka z o.o. musi potwierdzać swoje zobowiązania wysyłając potwierdzenie salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć zakup kilkuletniej licencji, jeśli coroczna płatność jest niższa od 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można nie uznać zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak zaksięgować postanowienia układowe dotyczące redukcji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do której grupy KŚT należy zakwalifikować ramę (obudowę) do form wtryskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy wprowadzić zmianę stawki VAT od rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować wynagrodzenie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zmiana kierownika budowy ma znaczenia dla biegu terminu, po upływie którego wygasa pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy portal stanowi jedną, pojedynczą wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie opodatkowana sprzedaż nieruchomości nabyta w spadku przez żonę oraz synów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Przychodem z jakiego źródła będzie dla osoby fizycznej wynajęcie części działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy i szkoleniowy można dzielić na godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest powierzenie pracownikowi pełnienia obowiązków na stanowisku, którego jeszcze nie ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć fakturę wystawioną za usługę transportową dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca w przypadku niezaliczenia przez pracownika testu kończącego szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Kiedy powinien być rozpoznany podatek naliczony związany z nabyciem lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi napraw gwarancyjnych świadczone na rzecz podatnika z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości wprowadzanej do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy otrzymane w 2010 r. częściowe odszkodowanie stanowi dla spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi wdrażania oprogramowania wykonywanej w latach 2010-2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy wkład zwrócony wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca przejmujący pracowników musi skorygować odpis na ZFŚS na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zakwalifikować instalacje do aktywacji parogazowej węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kwotę dochodu przypadająca na osobę w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika, aby wykonał badania w czasie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zaniechania badania sprawozdania finansowego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile wynosi kwota wolna od zajęć komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pokrycie straty kapitałem zapasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje kwota dochodu, od której przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować prowadzenie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przeznaczone do sprzedaży części z zakupionych komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dzierżawę pojemników na nieczystości stałe i płynne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z wypłacanego wynagrodzenia kwotę ubezpieczenia grupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód z nieodpłatnego otrzymania licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie uprawnienia przysługują nauczycielce, która przebywała na urlopie macierzyńskim i dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić z amortyzacją jeśli zmiana przepisów jej dotyczących weszła w życie po jej rozpoczęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatki poniesione na nabycie udziałów w nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik postąpił prawidłowo, traktując transakcję jako krajową, a nie jako eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kancelaria prawna ma obowiązek wprowadzenia w 2011 r. rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Do kiedy podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zwolnienia podmiotowego w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć VAT-Z do urzędu skarbowego, aby od 1 stycznia 2011 r. być podatnikiem zwolnionym podmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może zrzec się prawa do samochodu wprowadzonego do majątku spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik ma prawo do zastosowania przy sprzedaży samochodu metody opodatkowania VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak sprzedający powinien potraktować umowę bezpłatnego użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Ile godzin powinni przepracować dozorcy w miesiącu styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dokumentować wykorzystywanie w Polsce maszyn budowlanych i samochodów zakupionych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszty dotyczące projektu zrealizowane przez partnera należy księgować na kontach pozabilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jakim momencie powinna nastąpić sprzedaż samochodu (jako używanego), aby była ona zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne