Pytania i odpowiedzi

Czy koszty reprezentacji i reklamy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do refakturowania przez podatnika na rzecz pracowników usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot dotacji wypłaconej w nadmiernej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę prolongacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy podatnik, który wprowadza do sprzedaży alkohol, musi od razu zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie nastąpi przychód z tytułu organizacji koncertu - w momencie odbycia się koncertu czy rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wypłacone odszkodowanie za bezumowne wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu podlega przekazanie odbiorcom towarów handlowych urządzeń na podstawie umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można podwyższyć pracownikowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować w PKPiR zwrot składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo wynajęcie mieszkania na cele prowadzenia działalności oraz zakwaterowania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwrot składek ubezpieczenia społecznego stanowi dochód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia przez najemcę kosztów wynajmu na cele mieszkaniowe do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować koszty zmiany położenia instalacji znajdujących się w gruncie przeznaczonym pod budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo można wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką średnią wakacyjną za lipiec i sierpień 2011 r. należy obliczyć dla dyplomowanego nauczyciela przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zbadania każdej złożonej w postępowaniu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ, jeśli inwestor nie wykonał nałożonego na niego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak należy określać wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla procesów galwanicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy można zaliczyć w koszty podatkowe skierowaną na drogę sądową wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie maszyny od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie linii produkcyjnej od podmiotu ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu nabytego przed kilkunastoma laty w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatek zapłacony za wieczyste użytkowanie gruntu stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej firma może obciążyć przewoźnika za bezprawne przetrzymywanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor powinien wyłączyć grunt spod produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na osobę posiadającą orzeczenie lekarza z dnia 21 sierpnia 1998 r. przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaką maksymalną wysokość mandatu może nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak prawidłowo jednostka budżetowa powinna zaksięgować fakturę za zakup nieruchomości płatną w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy można koszt wezwania do zapłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ująć wartość szacunkową instalacji w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować środek trwały, który odebraliśmy w marcu, a fakturę otrzymaliśmy dopiero w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę eksportową zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na nauczyciela kontraktowego można nałożyć obowiązek uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może pełnić funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na posiadaczu samoistnym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mam obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości rolnej o powierzchni poniżej 1ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakie środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć pilarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą "in plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie są warunki ponownego zatrudnienia pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie są dopuszczalne zasady zatrudniania pracownika administracyjnego w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pomimo likwidacji ZFŚS pracodawca może udzielać pożyczek na remonty mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia wlicza się do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zbycie gruzu i złomu w zamian za usługę rozbiórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wartość świadczeń medycznych można włączyć do podstawy naliczenia składek ZUS oraz opodatkowania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Ile dni dodatkowego urlopu należy udzielić dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy należy wydać pracownikowi informacje iż przysługuje mu dodatkowy urlop rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy "umową o świadczenie usług" a "umową kontraktową"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć zapewnienie posiłku uczestnikom walnego zgromadzenia przedstawicieli członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich zapisów powinniśmy dokonać w związku z korektą faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne