Questions and answers

Czy członkowie stowarzyszenia oraz członkowie zarządu stowarzyszenia mogą być w nim zatrudnieni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy fakturę wystawioną w lutym można zaksięgować w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwoty wypłaconych zasiłków transferowanych podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nagroda roczna jest przychodem pracownika i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy skorygować sprawozdanie roczne, jeśli po korekcie kapitał właściciela będzie ujemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy należy wyliczać różnice kursowe od zapłaconych zaliczek w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi, dla którego nasza jednostka jest dodatkowym zatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy opłata za korzystanie ze środowiska jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje PKWiU 93.19.19.0 do usług zwolnionych z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił fakturę niemieckiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może uchylić się od skutków oświadczenia woli w razie błędu co do treści czynności prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy program SAP spełnia MSR i jest z nimi zgodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy prowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską podlega zwolnieniu z VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy spłata zadłużenia kredytowego stanowi wydatki na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedana wierzytelność, na którą nie utworzono odpisu aktualizującego, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu składki członkowskie w Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt parkowania samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję o niezwłocznym zajęciu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi badania laboratoryjnego należy opodatkować stawką VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w związku z przekazaniem podarunków należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłata za usługi szkoleniowe nabyte od zagranicznego podmiotu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką przyjąć stawkę amortyzacji dla prac adaptacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaż książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dla celów zastosowania właściwej stawki podatku dokumentować powierzchnię budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który otrzymał czek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są sposoby wyceny i właściwe stawki amortyzacji dla mieszkania używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady korzystania ze zwolnienia z VAT usług szkoleniowych po 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie uregulowania prawne odnoszą się do pracy monotypowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki kurs waluty należy przyjąć przy rozliczenia umowy o dzieło dla cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy kształtować rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT karę umowną za niewywiązanie się z warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obciążyć pracownika obsługi szkoły opłatą za mieszkanie służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować VAT udostępnianie za odpłatnością gier internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT nabycie od zagranicznego podmiotu dostępu do elektronicznej biblioteki naukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać protokół odpisania w koszty należności przeterminowanej o niskiej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS od wynagrodzeń za listopad jeżeli płatnik uchybił terminowi grudniowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszty polisy jeśli firma zmieniła metodę rozliczania z memoriałowej na kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak stawka VAT obowiązuje w 2011 r. odnośnie sprzedaży kart do telewizji na kartę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ujmować w ewidencji księgowej fakturę za dostarczone ciepło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak wygląda procedura rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem, który przebywa na zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować wg KŚT kiosk towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wniesienie wkładu pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy dyrektor powinien wystąpić do nauczyciela z pismem o wykonanie badań kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób powinien dokonywać kontroli merytorycznej wynagrodzeń w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Na jakiej podstawie podatnik powinien ująć abonament RTV, jeżeli poczta nie chce wystawić faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W koszty którego roku zaliczyć wypłacone w styczniu 2010 r. wynagrodzenie za grudzień 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne