Pytania i odpowiedzi

Czy można odliczyć VAT od kosztów zakupu wycieczki sfinansowanej ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający może nie podpisać umowy z wykonawcą, którego ofertę wybrał?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy wykazać VAT należny od charytatywnych SMS wysłanych z telefonu komórkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć premię pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy czynność sprzedaży udziałów przez spółkę polską osobie fizycznej z Ameryki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwotę podatku, jakim została opodatkowana umorzona część pożyczki, można rozłożyć pracownikowi na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można powrócić do stawek amortyzacyjnych przewidzianych w wykazie, w przypadku uprzedniego ich obniżenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towaru w Azji i sprzedaż na rzecz kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczać wartość wyposażenia budynku, który nie jest jeszcze oddany do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do faktury importowej zakupowej wyrażonej w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury korygujące za poprzedni rok dotyczące rozliczenia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób dokonać umorzenia opłat w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy wartość poniesionych nakładów na wykończenie lokal podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na stan środków trwałych można przyjąć zestaw komputerowy w rozbiciu na elementy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych odsetki od umowy zlecenia wypłacone pracownikowi za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować zwrot podatku dochodowego wg zeznania rocznego PIT-36 za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wydatek za nadbagaż w samochodzie dostawczym jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można stosować jakieś uproszczenia w księgowaniu przesunięć magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jaki sposób ująć fakturę od dostawcy holenderskiego w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy doręczyć nauczycielom pisma dotyczące rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela przedszkola w tygodniu, w którym przypada dzień ustawowo wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy połączenie dwóch środków trwałych oznacza ich likwidację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy przy zawarciu umowy zlecenia sporządzanie listy płac jest wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obiekt sportowy wynajmowany spółce z o.o. sprawia, że korzysta on ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien płacić podatek od budowli w przypadku zawarcia umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy umowa sprzedaży o świadczenie reklamy na obchodach jubileuszowych szkoły podlega podatkowi PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką datą dokonać zmiany w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką amortyzować budynek w którym urządzono restaurację i pokoje gościnne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za niezłożenie w terminie deklaracji PFRON grozi kara?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wygląda procedura eksmisji lokatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy można domagać się od pracownika odszkodowania, który wyrządziła szkodę pracodawcy nieumyślnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do wydzielonych pomieszczeń na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dla pracowników biurowych można wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik słusznie odliczył VAT od zakupu samochodu i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT wykonanie usługi gratisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dodatek specjalny w kwocie należnej za 1 miesiąc należy zaliczyć do podstaw wymiaru odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT honorarium za wystawienie przez belgijski teatr spektaklu autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek zrównoważenia pracownikowi skróconego odpoczynku tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny powinien być wypłacany za okres choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli pracownik udowodnił okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik, który uzyskał przychód i zapłatę w walucie obcej musi rozpoznać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urząd skarbowy słusznie twierdzi, że złożenie PIT-37 jest równoznaczne z korektą deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować zakup maszyny od kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W których krajach UE należy zgłosić zamiar przeprowadzenia transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne