Questions and answers

Czy odtworzenie ogrodzenia działki wymaga uzgodnień lub ponownego wytyczenia granic przez geodetę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od nabytego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy składki na Fundusz Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów księgowane w kolumnie 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługi z zakresu fizjoterapii, dogoterapii i logopedii korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego grupy środków trwałych zakwalifikować rower gastronomiczny i jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Ile procent podatku VAT można odliczyć od samochodu ciężarowego zakupionego w formie leasingu w lipcu 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie sankcje (kary) grożą podatnikowi w przypadku nieudzielenia informacji lub udzielenia po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie są zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy zatrudniając cudzoziemca - studenta studiów stacjonarnych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy dokonać potrącenia z wynagrodzenia, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od zakupu samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT i CIT zakup sfinansowany w całości dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić dochód rodziny w przypadku ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Po jakim kursie powinnam przyjąć do podatku dochodowego faktury za usługi IT rozliczane miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób można uzyskać prawo do dysponowania drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób podatnik może złożyć rezygnację z bycia czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób uchylić przyznanie zasiłku stałego, jeśli uprawniona osoba przebywa w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dla spółki polskiej dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy istnieje definicja fermy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy możliwa jest budowa ciągu pieszojezdnego na terenie oznaczonym jako Bz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zobowiązać pracownika do tego, aby zwrócił koszty poniesione na zapewnienie ubioru pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi wracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie 50.000 zł zaliczki na poczet przyszłej usługi, przed rejestracją VAT, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik słusznie nie wystawił faktury zaliczkowej na przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy polski podatnik powinien wypłacając wynagrodzenie artyście scenicznemu pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy po trzymiesięcznym zwolnieniu pracownika obsługi, pracodawca powinien sam skierować go na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownik ma prawo odmówić używania środków ochrony osobistej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownik powinien wykorzystać urlop zaległy w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przy sprzedaży działek wraz z linią napowietrzną należy zastosować zwolnienie, czy opodatkować stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy SP ZOZ podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy weksel podpisany przez dwie osoby jako wystawców weksla jest poprawnie wystawiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy wydatki na zakup składników majątkowych o wartości poniżej 3500 zł zalicza się do paragrafu 421?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy w ZUZP można ograniczyć uprawnienia związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących podatnik ma obowiązek skorygować zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup polisy ubezpieczeniowej, na wypadek nieobecności pracowników, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zmiana treści załącznika do umowy o zamówienie wymaga podpisania aneksu do tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie obowiązki bhp ciążą na pracodawcy, który stanowisko pracy biurowej wyposaża w drukarkę laserową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła zmiana przeznaczenia samochodu nabytego w celu odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do sprzedaży usług aktualizacji oprogramowania do UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy pod kątem VAT rozliczyć nabycie towaru na terenie Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak określić wartość środka trwałego którego zakup nastąpił w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne