Questions and answers

Kto ponosi odpowiedzialność za zwrot dotacji za rok poprzedzający w przypadku zmiany organu prowadzącego przedszkola

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który powiat właściwy jest do ponoszenia zwrotu kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na jakiej podstawie transakcja sprzedaży lokalu będzie zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego orzeczenia w związku ze specustawą COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od którego dnia należy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia według ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej wysokości i od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie do poszczególnych marszałków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

W jaki sposób organ powinien dokonać zwrotu podania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

W którym momencie spółka powinna zaksięgować korektę kosztów, jeśli sytuacja miała miejsce na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co powinna obejmować kontrola straży pożarnej dla nowej instalacji przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Co wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy agregat prądotwórczy w obudowie kontenerowej z betonową podbudową podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy aplikacja gabinet.gov.pl zwalnia z obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej szczepienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy cudzoziemcowi można polecić pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do analizy porównawczej można zastosować wskaźnik rentowności "Marża netto ze sprzedaży"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód z tytułu umowy zlecenia za rok 2019 można uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacje z KRK wydane przed wejściem w życie nowego PZP są nadal aktualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy inwestor prywatny może rozbudować drogę gminną wewnętrzną należącą do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy istnieje możliwość, aby odpad w czasie magazynowania zmienił swoją masę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy jednorazowy dodatek specjalny należy uwzględnić przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest jmożliwość, aby wzruszyć postanowienie o odstępstwo od przepisów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy jeżeli pojemnik u wytwórcy to stacjonarny zbiornik, to należy ten zbiornik "etykietować"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy koszty transportu zleceniobiorcy powinny być doliczane do podstawy opodatkowania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy KZP musi wystawić PIT na żonę zmarłego pracownika która z chwilą śmierci nabyła prawo do wypłaty wkładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydać decyzję o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można zrezygnować z inwentaryzacji materiałów biurowych i środków czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy muszę zarejestrować się na VAT R w związku ze składaniem tylko VAT 9M?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy dokonać zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej stolarni na budynek produkcji konstrukcji metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy należy umorzyć w drodze decyzji postępowanie jako bezprzedmiotowe z powodu śmierci osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne z dwóch stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy naruszanie przez pracownika zasad współżycia społecznego stanowi podstawę do zastosowania kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy obecnie planowany jest system informatyczny, w którym podatnik miałby dostęp do swojego salda podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obszar oddziaływania obiektu obejmuje drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy ochrona stosunku pracy może stanowić kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy określenie „woda do celów socjalno – bytowych” jest tożsame z pojęciem „woda do spożycia przez ludzi”?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy organ ma prawo żądać przedstawienia zgody pozostałych współwłaścicieli działki na prowadzone roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę powinien udostępnić pielęgniarce gabinet na podstawie umowy całkowicie nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami ujmowane są w kosztach dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, może odliczyć w PIT-28 składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2020 r., ale dotyczące roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy Polecenie MZ reguluje szczegółowe zasady obliczania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia medyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pomoc dla posiadaczy chryzantem otrzymaną z ARMiR przez ryczałtowca należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy powinna być wydana decyzja administracyjna o skierowaniu do DPS oraz decyzja ustalająca opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy powinniśmy wypłacić wstrzymany dodatek mieszkaniowy, jeśli decyzja przyznająca dodatek z mocy prawa wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownica nabyła prawo do trzynastki za dwa poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przed rozpoczęciem pracy należy wysłać pracownicę na kontrolne badania lekarskie w związku z długim zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne