Questions and answers

Jakie dokumenty należy złożyć przy podpisaniu kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy ustalić tygodniowy wymiar godzin nauczycielowi szkoły policealnej kształcącej w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy wyliczyć wymiar urlopu dla nauczyciela, jeśli pełni obowiązki dyrektora krócej niż 10 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ustalić wydatki z dotacji na uczniów niepełnosprawnych przedszkola niepublicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wybrać reprezentację pracowników niezbędną przy wyborze instytucji finansowej w sprawie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy najpóźniej powinny zostać przeprowadzone pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy ustalić prawidłową kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej na 2021 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto ma uprawnienie do wystawienia recepty dla pacjenta 75+?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad przedszkolem artystycznym i dokonuje wpisu do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jaki okres należy zatrudnić nauczyciela współorganizującego kształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Od kiedy uwzględnić istnienie oddziałów integracyjnych w kwocie dotacji wypłacanej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim terminie udzielić urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób przechowywać akta osobowe pracownika zatrudnionego w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co powinno znaleźć się we wzorach regulaminów udzielania zamówień dla podmiotów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy dla wyznaczenia miejsca opodatkowania, Wielka Brytania powinna być traktowana jako kraj trzeci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód z wykreślonej działalności gospodarczej liczy się do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy się nauczycielowi, który został zwolniony z tytułu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy i z jaką stawką spółka powinna opodatkować VAT zakupiony dla pracowników cykl sesji terapeutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest obowiązek usunięcia z ziemi nieużywanych kabli aluminiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy linia energetyczna mająca służyć wielu odbiorcom jest odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lokalizacja budynku garażu o konstrukcji stalowej (blaszak) wymaga wykonania ściany oddzielenia p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy mężowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeśli osoba niepełnosprawna jest aktywna zawodowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy miesięczne premie uznaniowe do 100% wynagrodzenia zasadniczego wlicza się do podstawy wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest sprostowanie informacji zwartych w zatwierdzonym protokole powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można zwrócić poprzedniemu właścicielowi działkę, która była przejęta pod rozbudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nadal powinna być opłacana składka społeczna do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy odliczyć opłatę składki KRUS od dochodu strony, która złożyła podanie o przyznanie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przeliczyć odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w listopadzie i grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w związku z programem „Czyste Powietrze”?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na separator wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od września na czas określony należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nowo zatrudniony pracodawca musi odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy obowiązkiem zgłoszenia do ZUS umów o dzieło objęte są umowy ramowe, które zostały zawarte przed 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy określona metoda odzysku odpadu o kodzie 17 03 02 jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opiekun medyczny w DPS może podać pacjentom leki, np. pod nadzorem pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opłacanie podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawia prawa do małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy plan urlopów obejmuje także pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy podarunki dla pracowników z tytułu urodzin podlegają PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pompę przenośną zatapialną wraz z wężem każdorazowo zwijanym i rozwijanym należy traktować jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można zmienić miejsce wykonywania obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przedszkole powinno dokonać korekty podatku VAT naliczonego przy użyciu wskaźnika i prewskaźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne