Questions and answers

Jaką maksymalną wysokość może posiadać budynek parterowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką metodę - kasową czy memoriałową - należy zastosować przy rozliczeniu rocznym CIT we wspólnocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż żelek luzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż do innej firmy gotowego ciasta na naleśniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła umowa użyczenia solarium członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie urlopy przysługują nauczycielce, która 1 lutego 2016 r. urodziła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki wymiar zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy interpretować zapis art. 3 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien postąpić pracownik, który po powrocie z urlopu wychowawczego dowiedział się o likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak powinna być ustalona podstawa opodatkowania budowli wniesionej aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinny być oznakowane reduktory do butli acetylenowych i tlenowych używanych do spawania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak radca prawny powinien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć koszty przy zmianie rodzaju prowadzonych ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować wypłatę dywidendy udziałowcowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy organ przyznający świadczenia rodzinne ma prawo do zastosowania metody "złotówka za złotówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kto powinien wyrazić zgodę, jako właściciel wody, w przypadku zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jaki okres czasu zamawiający może zawrzeć umowę na dostawę samochodu w formie leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych i dokumentację związaną z chorobami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Według jakich zasad przyjąć składniki z aportu w utworzonej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób o przewidywanych ocenach dla dziecka należy powiadomić rodzica, który nie przyjdzie na zebranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy akcjonariusz jest pomiotem powiązanym w przypadku podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy dokumenty, które posiada podatnik, są wystarczające do potwierdzenia WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy eksploatujący platformę przeładunkową hydrauliczną powinien przejść kurs potwierdzony przez UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy emeryt może wystawić rachunek za dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwość nierozliczenia straty w zeznaniu rocznym mimo jej odliczania w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy lekarz weterynarii świadczący usługi badania mięsa może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można dokonać zgłoszenia wodnoprawnego kąpieliska, jeśli nie jest jasne, że mamy do czynienia ze zbiornikiem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czym skutkuje u podatnika zwolnionego z VAT wystawienie faktury ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na spółce komandytowej ciążą jakieś obowiązki sprawozdawcze w stosunku do udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy od należności za usługę przechowania regału w Niemczech należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik zastosował prawidłową stawkę VAT do opłaty antydopingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy polski pracodawca powinien sporządzić informację PIT-11 dla nierezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracownik może odpracować udzielony mu dzień wolny na załatwienie spraw osobistych w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spadkobierca nabywcy stawu rybnego wszedł w prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy starosta może odmówić zatwierdzenia dokumentacji geologicznej w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonał nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy system klimatyzacji można rozbić na poszczególne urządzenia klimatyzacyjne i dokonać jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szpital może prowadzić księgę główną tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ustalając uprawnienia do pomocy społecznej należy do dochodu doliczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy ustanowienie córki współwłaścicielem konta bankowego generuje po jej stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydłużenie pierwszego roku obrotowego spółki z o.o. wymaga powiadamiania organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie martwych kotwic wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, czy dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wykonywanie serwisu w podziemnych zakładach górniczych powinno być odnotowane w skierowaniu na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy wypłacany zysk przekształconego przedsiębiorcy jest opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłacona najemcy kaucja będzie kosztem uzyskania przychodu, a jej zwrot będzie przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne