Questions and answers

Kiedy zwolnienie z wykonywania pracy można zakwalifikować jako prywatne wyjście?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Komu wypłacić świadczenia po zmarłej pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kto jest posiadaczem odpadów, jeśli nowy właściciel po 6 miesiącach znalazł je na kupionej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Na kim spoczywa odpowiedzialność za międzynarodowe przemieszczanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakich przypadkach podmiot zwolniony jest z obowiązku sporządzenia karty przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

W jakim terminie ośrodek kultury jest obowiązany opłacać do ZUS składki za zatrudnione osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Królikowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać oceny żywotności stanu drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć opłatę skarbową w przypadku wydania w jednej decyzji kilku pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu otrzymania zadatku na wykonanie usługi budowlano-montażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za odwierty wykonane w Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co powinno zostać wpisane do arkusza ocen ucznia, który zdawał egzamin klasyfikacyjny po drugim semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Co ujmujemy w ramach obrotu przy liczeniu wskaźnika VAT do rocznej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy burmistrz może bez wypowiedzenia warunków płacy obniżyć dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy czas szkolenia odbywanego poza rozkładowymi godzinami pracy wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy darowizna samochodu dokonana po jego przekazaniu na cele prywatne wygeneruje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina potrzebuje zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 17 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy interpretacja ministerstwa wiąże organy właściwe w sprawie pozwoleń na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy księgowa zatrudniona na pół etatu, która zostaje po godzinach, może otrzymać dni wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na brak przedmiotu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy na kasie należy wykazać obrót w przypadku wynajmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należny naliczyć VAT przy wycofaniu samochodu, czy jest to czynność która nie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy niemieckie dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w Polsce ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nowe środki transportu można nabywać wewnątrzwspólnotowo w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od dnia 22 lutego 2016 r. należy zawierać w umowach na czas określony klauzulę o wypowiedzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację nieruchomości podwyższają wartość modernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organem I instancji w sprawie budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej jest wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy organ pomocy społecznej może w drodze jednej decyzji zmienić wysokość przyznanego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osoba, która jest zatrudniona na zastępstwo musi wykonywać te same obowiązki, co pracownik nieobecny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może wyłączyć możliwość korzystania z ZFŚS przez emerytowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo zwykłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy premia roczna powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy prowadzenie telewizji internetowej jest zwolnione z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, które nie mieszka z matką w domu rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy społeczny inspektor pracy powinien być obecny przy wysłuchaniu pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy starosta powiatu może wydać pozwolenie na budowę dla inwestycji, której inwestorem jest ten sam powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy staż pracy w konkretnej placówce może być jednym z kryteriów zwalniania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży własności niezabudowanej nieruchomości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku wykonawców, którzy nie są płatnikami podatku VAT oferta netto jest ofertą brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnota powinna złożyć wstecz deklaracje CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłata kontrybucji finansowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wystawienie przez podwykonawcę korygujących faktur z doliczonym podatkiem VAT w stawce 23% jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana ilości udziałów powoduje obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne