Questions and answers

Czy wartość kosztów przygotowania produkcji należy uwzględnić w zgłoszeniu celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w skład rodziny opiekuna prawnego na gruncie u.ś.r. wchodzą dzieci, nad którymi powierzono mu opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wykładowca prowadzący działalność gospodarczą może być opodatkowany stawką liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość 4 zbiorników gazu LPG o pojemności 6400 m3 od budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką prawidłowo odliczać w gminie VAT od faktur zakupowych dotyczących wodociągów i oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług usuwania azbestu z dachu budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie dane należy wpisać w zawiadomieniu o złamanym drzewie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie informacje PIT należy złożyć w związku z wydaniem nagrody pracownikom kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą utrata środka trwałego w wyniku kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kryteria musi spełniać odpad o kodzie 20 02 03, aby mógł być składowany na składowisku odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie obowiązki ma polski przedsiębiorca z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz osoby tureckiej za usługę wykonaną w Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie uprawnienia powinny posiadać osoby dokonujące pomiarów zawartości tlenu w zbiornikach zamkniętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z nowych okresów zasiłkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak należy rozliczać umowy zlecenia, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36 otrzymaną z Norwegii rentę po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować dofinansowanie do czynszu osobie, która nie nie pracownikiem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT dropshipping?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić odsetki ustawowe za opóźnienie od 2016 r. przy świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT od faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy wykorzystać zaległy urlop, jeśli urlop rodzicielski jest łączony z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Kiedy należy wystąpić do ROPS z zapytaniem o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Na jakich zasadach premię kwartalną należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim trybie brat może dobrowolnie zobowiązać się do ponoszenia odpłatności za pobyt siostry w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być rozliczony VAT z tytułu gotówki (rabatu) wypłaconej klientowi końcowemu przez producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować nabycie samochodu w Niemczech oraz jego transport do Polski we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób wspólnicy powinni rozliczyć przychody z odsetek na rachunkach bankowych i na jakim formularzu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ujmować koszty bezpośrednie przy zasadzie memoriału?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z czego powinny wynikać zasady wynagradzania kierownika gminnego OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca ma niedopłatę w wysokości 1 zł w II racie polisy OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co się stanie z umową kredytu inwestycyjnego i zabezpieczeniami kiedy zmieni się forma prawna Kredytobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy błędne wpisanie opustu w ofercie przez wykonawcę, w przetargu na dostawy oleju napędowego można uznać za inną omyłkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budynki niewykorzystywane w działalności gospodarczej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenia i odprawa wypłacane po ustaniu stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar zatrudnienia do 1/2 etatu konserwatorowi zatrudnionemu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy grabarz może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy grunt zajęty pod wykonanie studni na terenach rolnych należy wyłączyć z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty sądowe można zaksięgować do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwotę wolną od podatku należy wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w grudniu 2015 r. pozwala na wydłużenie tego urlopu w roku 2016??

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy mnich spustowy jest budowla piętrzącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wyklucza nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy należy wydłużyć okres wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej z konserwatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy zmienić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenia finansowane z rożnych źródeł można wzajemnie potrącać?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nowy wspólnik może rozliczać straty przypadające na poprzedniego wspólnika, od którego zakupione zostały udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mogą być alokowane między źródłami przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może nakazać dyrektorowi szkoły połączyć nauczanie muzyki i plastyki w klasach II i III?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy otrzymana premia finansowa podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pedagog, dla którego zabraknie godzin, może nie wyrazić zgody na łączenie etatu i przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy podatnik niebędący przedsiębiorcą musi dokonać wpłaty wraz ze złożeniem zeznania rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez zagraniczną spółkę matkę podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w latach siedemdziesiątych można zaliczyć pracownikowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pracownikowi polecenia wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia oprogramowania w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy projektant w specjalności konstrukcyjnej jest uprawniony do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Smarż Joanna | Aktualne