Questions and answers

Jakich należy dokonać księgowań w związku ze skierowaniem sprawy do sądu i jej przegraniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie w związku z rozliczeniem WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie przepisy należy powołać przy odmowie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe nieposiadania przez odbiorcę unijnego usług informatycznych NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia łazienek dla pacjentów w przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie szkolenie powinien przejść pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaki organ powinien wyegzekwować usunięcie odpadów z nieruchomości w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki powinien być program zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować pomieszczenia biurowe DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokonywać rozliczeń z dzierżawcą obwodu łowieckiego polnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku błędnego zamortyzowania samochodu osobowego w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "budynek jednorodzinny" na gruncie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować grunty, na których będą uprawiane orzechy włoskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku rozbieżności pomiędzy aktem notarialnym a zapisami w ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować podatek od dywidendy, gdy spółka nie płaci podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć opłatę uzdrowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić kapitał własny na potrzeby cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować notę uznaniową na odzyskany z zagranicy VAT z paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować pokrycie różnicy w cenie niektórych części przy naprawie samochodu z przyznanego odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usługi udzielania pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku realizacji osiedla mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy rozwiąże się umowa rozwiązana w trybie zwolnienia dyscyplinarnego wysłanego pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Kiedy wieloletniemu pracownikowi służby cywilnej nie nalicza się dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Na ile dzieci matce przysługuje świadczenie wychowawcze w przypadku, gdy jedno z nich przebywa w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie zespół szkół zawodowych może wynajmować pomieszczenia szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Na nauczanie jakiego języka obcego należy przeznaczyć godziny do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Według jakiej stawki ryczałtu opodatkować sprzedaż złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim trybie można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby cywilnej,z uwagi na sytuację finansową urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku dochodowego, gdy podatnik wniósł jednoosobową działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie zagraniczne wypłacone łącznie za okres dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości jest dochodem w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dokumentację cen transferowych należy sporządzić do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego uprawniony jest wyłącznie przedsiębiorca górniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączać oświadczenia o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy funkcja agroturystyczna powinna mieć dostęp dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zawiązania rezerwy na świadczenia dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można pozostawić ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z osobą zastępującą przed zakończeniem urlopu zastępowanej nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można zastosować wstecz 19% liniową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielce przedszkola w wieku 59 lat można wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową, do której prawo uzyskał w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obcokrajowcom z zezwoleniem na osiedlenie się w Polsce przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy odpady opakowaniowe z wystawionych dla klientów pojemników muszą być ujęte w ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odpracowanie kary umownej stanowi dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy placówki oświatowe są zobowiązane do tworzenia planu urlopowego dla pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownicy w ciąży można przedłużyć umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy produkcja płytek scalonych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przebudowa rowu melioracyjnego, która doprowadzi do powstania kanału, wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu, zakupionego bez VAT można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy straty na transakcjach forward można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługa przejęcia gwarancji będzie stanowiła import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na remont mogę zaliczyć w koszty, czy też muszę wprowadzić je do środków trwałych i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zagraniczny podatek i zaliczki podlegają wykazaniu w PIT-36 w przypadku zastosowania metody odliczenia z progresją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zapomoga wypłacona z zakładu pracy zmarłego małżonka jest dochodem w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż nieukończonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne