Questions and answers

Czy uzyskany dochód, który został przekazany w formie darowizny w dniu jego uzyskania, ma wpływ na zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownik może zaprzestać osobistej opieki nad dzieckiem i zamiast tego wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać stratę z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy bilety na wydarzenia kulturalne można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zaproszeni są kontrahenci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu pracownika, zatrudnionego 25 kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika, należy dokonać korekty składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wskazać konkretną ilość osób zatrudnionych na umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy zwrócić dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON w przypadku nieterminowego opłacenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy ustalając odpłatność za pobyt w DPS, do dochodu należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy OPS jest uprawniony do uzyskania informacji o dochodach małżonka osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy maszyny używane w stolarni mogą być amortyzowane podwyższoną stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do podpisywania KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy protokół z zeznań świadka jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dyrektor może przyznawać dodatki motywacyjne określając je kwotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy OPS może wydać decyzję o skierowaniu osoby do innego DPS bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak oblicza się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można pracownikom wypłacać co miesiąc wynagrodzenie równej wysokości, niezależnie od tego czy chorowali?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są zasady tworzenia harmonogramu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zamówienie na usługi społeczne można przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację zerową, jeżeli dzierżawca wyprowadził się?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki na studia osoby współpracującej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Ile godzin opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi w całym roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest okres przedawnienia na zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakim archiwum powinien przechowywać swoje dokumenty uczniowski klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie obciążenia podatkowe wiążą się z uzyskania mieszkania w drodze dziedziczenia testamentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy inwestor, który zamierza zakupić grunt pod budowę stacji paliw, powinien przeprowadzić badania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zasuwy i zawory zamontowane na rurociągu przesyłowym ropy naftowej są objęte podatkiem od budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy opłata ostrożnościowa może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę będą kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła wystawienie faktury w nieprawidłowym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy udzielić zwolnienia na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym można zatrudnić w systemie zmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba objęta ochroną przedemerytalną może mieć zmienione miejsce pracy lub otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy termin urlopu ojcowskiego przesuwa się, jeżeli w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik rozchorował się?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy należy wykazać jako import usług naprawę samochodu w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy poczęstunek kontrahenta podczas negocjacji handlowych jest świadczeniem w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy starosta możne przedłużyć ważność zatwierdzonego projektu geologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne