Pytania i odpowiedzi

Co reguluje zasady wyceny środków w walucie obcej w jednostkach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż przestarzałych technologicznie maszyn dokonaną na rzecz punktu skupu złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dwa budynki połączone łącznikiem stanowią jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż w ramach transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo ująć w deklaracji import usług od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaklasyfikować wg KŚT przyłącze elektryczne i stację transformatorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pośrednik lub sprzedawca odpadów powinni złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy starosta może zobowiązać podmiot do zwrotu nadpłaconej kwoty ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy bateria solarna jest sprzętem, czy baterią?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy opisane opakowania należy uznać za odpady wytworzone w związku z eksploatacją instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć przedłużony termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać do wniesienia wadium wykonawcę, któremu wcześniej je zwrócił?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak zamawiający ma postąpić, jeśli w procedurze odwróconej wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czym różnią się Platforma aukcji elektronicznych od Platformy licytacji elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dodatkowa opłata, zapłacona na podstawie wyroku sądowego, podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy upadek pracownika na posadzkę może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy hotel należy traktować jak mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy służba bhp może być podporządkowana kierownikowi ds. jakości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy aktualizacja wartości udziałów jest podatkowo obojętna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaliczka utracona wskutek niewykonania umowy jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy tablet i smartfon można zaliczyć do urządzeń wyposażonych w monitor ekranowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy rozpoznać przychód w przypadku refaktury kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można wydatkować odsetki od środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób ustala się wysokość stopy procentowej składki wypadkowej po przejęciu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy wydatkować środki przedakcesyjne oraz pochodzące z nadwyżki SOD, które pracodawca ma na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy wydatek na zakup gruntu może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyznaczyć wysokość składki wypadkowej w przypadku, gdy spółka nie zatrudniała wcześniej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku długiej nieobecności społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakich częściach można skorzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ewidencjonować nieodpłatne otrzymanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się do wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracodawca może obniżyć wskaźnik 6% na potrzeby wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik w firmie, by otrzymać zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy od wynajmu kontenerów od podmiotu z Austrii należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy przy wyliczaniu postawy wymiaru ekwiwalentu, należy uzupełnić zmienną premię oraz dodatki za pracę w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Co może zrobić pracodawca, który ma chwilowe problemy ekonomiczne i nie jest w stanie zapewnić pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy karty charakterystyki można przechowywać w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwość zwolnienia pracownika, który nabył prawo do emerytury i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak powinna wyglądać lista płac uwzględniająca nadpłacone składki emerytalno - rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na jaki dzień należy przeliczyć kurs waluty z euro na polski złoty, obliczając alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pożyczka zawarta ze spółką z Estonii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w związku z zakupem usługi od klienta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy funkcję dyrektora przedszkola mogą pełnić dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można wydłużyć termin wezwania do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy faktura zaliczkowa powinna zostać wystawiona bez VAT z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w ramach umowy o dzieło może świadczyć usługi, które są przedmiotem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak obliczyć kwotę do zapłaty posiadając rożne stawki ryczałtu od przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od kiedy spółka może posługiwać się nowym adresem siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zarejestrowanie dłużnika w urzędzie pracy pozwala na wstrzymanie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy świadczone usługi podatnik powinien opodatkować na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne