Czy można uznać sprawozdania jako złożone pomimo tego, że są dwa za każde półrocze osobno a nie roczne i nie przez BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g. podmioty zbierające odpady komunalne zobowiązane są składać wójtowi roczne sprawozdanie w zakresie zebranych odpadów komunalnych w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zgodnie z ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin ten został przesunięty na 31 sierpnia 2020 r. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów z terenu gminy złożył sprawozdanie za I i II półrocze w wersji papierowej, a nie przez BDO. Sprawozdanie za II półrocze zostało złożone w lutym 2020 r. razem z wnioskiem o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności.

Czy można uznać te sprawozdania jako złożone pomimo tego, że są dwa za każde półrocze osobno a nie roczne i nie przez BDO?

Do firmy zostało wysłane pismo informujące o obowiązku złożenia sprawozdania przez system BDO, ale firma tego obowiązku nie dokonała.

Czy gmina powinna nałożyć karę za niezłożenie sprawozdania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX