Pytania i odpowiedzi

Czy zakwaterowanie zapewnione pracownikom z Ukrainy korzystać może ze zwolnienia do kwoty 500 zł miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wezwanie wykonawcy do dokonania konkretnej czynności musi być precyzyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zaliczki płacone na poczet zbycia nieruchomości generują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową remontowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za ujednolicenie pozwolenia zintegrowanego należy pobrać opłatę skarbową jak za wydanie nowego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do podatku naliczonego z tytułu rozliczenia transakcji WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinno się dokumentować wychowanie do życia w rodzinie po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W którym kraju powinny być odprowadzane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć montaż dodatkowych urządzeń - klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać na koniec roku w związku ze zmianą metody ustalania rozchodu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy brak wyposażenia pracownika w odzież roboczą może być źródłem zagrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wynajmując pokoje w budynku jako pomieszczenia hotelowe wystąpi VAT i w jakiej stawce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką należy zastosować stawkę VAT w przypadku wynajmu sprzętu budowlanego na terytorium Polski dla firmy włoskiej ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy uznać, że pracownicy pracują w "warunkach narażenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, który nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy roboty polegające na wykonaniu facjaty w budynku jednorodzinnym wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie środki techniczne lub środki ochrony układu oddechowego należy zapewnić spawaczom na stanowiskach mobilnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy płatność za fakturę usługową może być zapłacona z konta innego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy udział dyrektora szkoły niepublicznej w konferencji można sfinansować z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy potraktować bezpłatne wydanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować warunkową umowę zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakim rozdziale należy ująć wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych kwotę z faktury za paliwo do firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki dzień przeprowadzić spis z natury i wpisać go do PKPiR w przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy meble, które firma chce odsprzedać pracownikom, należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można ogłosić przetarg przed zatwierdzeniem planu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy w IPET można nadal wpisywać "udział ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie środków trwałych należących do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku zamiaru rozwiązania umowy na czas określony w trybie art. 52 należy przeprowadzić konsultację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy mieszkający na Litwie członek rady nadzorczej podlega w Polsce składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy o wyborze najkorzystniejszej oferty należy powiadomić wykonawców, którzy nie złożyli oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej zobowiązania innego podmiotu należy żądać wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na świadectwie pracy należy ująć okresy opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy należy unieważnić postępowanie, w którym zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wartość szacunkową zamówienia można ustalić metodą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak ewidencjonować korektę faktur sprzedaży pieców i części na platformie internetowej w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

jak prawidłowo ustalić moment powstania przychodu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowana jest działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu powinien mieć nauczyciel-opiekun dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Ile razy można wydłużyć cykl edukacyjny po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaki jest termin na sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w przypadku robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłaszać dostawców materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy są przepisy regulujące ilość dzieci znajdujących się jednocześnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy jako kryterium oceny oferty można wpisać wysokość odpisu z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec urzędu skarbowego ma spółka z o.o., która otrzymała wypłatę zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne