Questions and answers

W jaki sposób ustala się wysokość stopy procentowej składki wypadkowej po przejęciu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem remont przegród zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co powinien zrobić starosta z wynikami pomiarów emisji rtęci przekazanymi przez ciepłownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy 55-letnia nauczycielka, której ogólny staż pracy wynosi 39 lat, ma prawo do przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy brak realizacji zadań określonych w gminnym programie ochrony środowiska podlega jakimś sankcjom prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dochód ze stażu z PUP jest dochodem uzyskanym w sprawie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy do dywidend ma zastosowanie stawka 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy do limitu dochodów 9120 zł należy doliczyć dochód z tytułu otrzymanego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma, która wprowadziła na rynek mniej niż 1 tonę opakowań, musi skorzystać z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota prowizji za odstąpienie od leasingu może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, kiedy rozliczają ulgę na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można naliczać 50% koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenia z muzykiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nabyty na podstawie jednej faktury zespół licencji na kilka programów komputerowych należy amortyzować zbiorczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych sytuacja zmiany właściciela firmy powoduje utratę i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy wydać gminie zezwolenie na usunięcie drzew w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel, dodatkowo pełniący funkcję wójta może ubiegać się o wypłatę odprawy emerytalnej od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel posiada wystarczający staż nauczycielski aby przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel uprawniony do wcześniejszej emerytury może na nią przejść w ciągu trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nowa ulga na dzieci przysługuje osobom rozliczającym się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obywatel Niemiec prowadzący w Polsce spółkę cywilną będzie podlegał tu opodatkowaniu od dochodów z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy od prowizji zawartej w nocie kredytowej z Niemiec należy naliczyć i odprowadzić VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany może wymagać przedłożenia protokołu z narady koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy osobie należy się zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy otrzymane dotacje na środki trwałe stanowią przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktury VAT przed złożeniem VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pod linią wysokiego napięcia można budować budynki kubaturowe np. obiekty handlowe o lekkiej konstrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy pozostałości opakowań podlegają pod obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo określić, w których krajach pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie przysługuje urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracownik, który obsługuje wózek widłowy unoszący musi być skierowany na badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy bhp przewidują ograniczenia w zakresie procesów hartowania metali w solach hartowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rodzice posiadający na utrzymaniu pełnoletnie dziecko, które uzyskało niewielki dochód, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy stanowisko konserwatora zabytków powinno być dołączone do wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy uczniowie mogą, na polecenie nauczyciela, przenosić krzesła po schodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy usługi naprawy i modernizacji torów kolejowych będą rozliczane od 2017 r. poprzez odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość zakupu towarów dokonanego od kontrahenta z USA należy wykazać w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu zamawiający musi zawrzeć informacje o umowach bez wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w rozdzielni NN można zorganizować stanowisko pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w stacji demontażu pojazdów można poddawać demontażowi lokomotywy i wagony kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiana pokrycia dachu z eternitu np. na blachę, wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy zakład pracy produkujący farby może zatrudnić pracownika tymczasowego na stanowisku magazyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek określenia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający może nałożyć obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zamawiający może podejmować czynności w unieważnionym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamawiający może zastrzec w SIWZ, że próbki przedmiotu zamówienia wejdą w poczet świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zarządzanie biurem należy traktować na równi z kontraktem menedżerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne