Kiedy dochodzi do transferu bonu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A (KPiR, czynny podatnik VAT) dokonuje we własnym imieniu emisji bonów (w dalszej części zwany emitentem). Bony spełniają warunki bonów jednego przeznaczenia (realizacja następuję na terytorium Polski, w momencie sprzedaży znana jest stawka vat na sprzedawane towary, brak możliwości wymiany na gotówkę). W celu zwiększenia sprzedaży bonów emitent zawarł umowę z podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo w sprzedaży bonów (określany jako Pośrednik). Emitent udostępnia bony SPV na platformie sprzedażowej prowadzonej przez Pośrednika. Sprzedaż bonów będzie miała miejsce między Emitentem a Klientem. Na żadnym etapie transakcji Pośrednik nie występuje w roli sprzedającego bony Emitenta. Klientami (nabywającymi bony) są zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Klienci zakupują bony na platformie sprzedażowej Pośrednika i na jego rachunek bankowy wpłacają należności za zakupione bony. Po zakończonym miesiącu Pośrednik przekazuje Emitentowi informację o wartości sprzedanych bonów w celu wystawienia noty obciążeniowej. Na jej podstawie Pośrednik przekazuje Emitentowi należność za nabyte bony. Pośrednik wystawia Emitentowi fakturę za usługę pośrednictwa w sprzedaży.

W którym momencie dochodzi do transferu bonu: - w momencie umieszczenia na platformie, - w momencie zakupu przez Klienta - w momencie wystawienia noty obciążeniowej przez Emitenta na rzecz Pośrednika - w momencie otrzymania zapłaty za ww. notę?

Czy oprócz noty obciążeniowej wystawionej na rzecz Pośrednika sprzedaż bonów powinna być dokumentowana fakturą, gdy nabywcą jest firma lub paragonem gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych?

Jak dokumentować realizację bonu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access