Questions and answers

Czy odsetki od nadpłaty wypłacone przez organ skarbowy stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odzież wydawaną pracownikom w sklepach odzieżowych jako strój służbowy należy traktować jak odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba świadcząca usługi zagospodarowania terenów zielonych i aranżacje ogrodów musi stosować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osobie, która ma ustalone prawo do emerytury przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy placówka powinna wypłacać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy z nauczycielką?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na wytwarzaniu oklein wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przerwanie współpracy z firmą remontującą hotel to "zaniechanie inwestycji" skutkujące koniecznością korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy rodzic może pisemnie upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru jego dziecka z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sąd może korzystać ze zwolnienia w podatku akcyzwoym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód chłodniczych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy świadczenie dla zwalnianego z wojska stanowi dochód w rozumieniu świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi ochrony osób i mienia to usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości wyłączają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymianę złóż filtracyjnych, wodomierzy oraz uszkodzonej pompy należy traktować jako nakłady inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający musi stawiać warunki udziału w postępowaniu w każdym przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zapłatę za dyżur medyczny lekarza należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zaświadczenie w przedmiocie niekaralności wydane za granicą musi być identyczne z zaświadczeniem wydanym przez KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można finansować zakup sprzętu dla klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można finansować zakup sprzętu dla klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zleceniobiorca powinien przejść szkolenie wstępne i okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy związki zawodowe ZNP mają status zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile urlopu należy się pracownikowi, który zdobył tytuł inżyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile wynosi norma czasu pracy nauczyciela akademickiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką datę sporządzenia sprawozdania finansowego należy wpisać, jeśli korekta CIT-8 została złożona w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką metodą, zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozliczyć połączenie spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować wykonanie tynków w garażu mieszczącego się w piwnicy budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak długo można magazynować odpady w miejscu gdzie prowadzone jest zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki będzie procent składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki druk należy przedłożyć w ZUS-ie w przypadku likwidacji pracodawcy i utrzymania zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie kary może nałożyć sanepid za przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki wobec ZUS wiążą się z wynajmowaniem nieruchomości w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje złożenia sprawozdania bez opinii biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia ulegają potrąceniu w związku z przystąpieniem nauczyciela do strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie spółki można nazwać spółkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna mieć osoba obsługująca pistolet do wstrzeliwania kołków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jaki kod zawodu należy wpisać do protokołu powypadkowego pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaki proces odzysku stanowi magazynowanie, wstępne sortowanie oraz przetwarzanie odpadów w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na nieruchomościach w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się podatnik, który wyjechał do pracy do Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce uzyskuje emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo należy wypłacić świadczenia osobom uprawnionym, wynikające ze śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ubezpieczenie wypadkowe dla firmy która składała ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie wypłacone na konta prywatne wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć podatek i składki w przypadku umowy o dzieło zawartej z Białorusinem z polskim obywatelstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT najem samochodu, który został odebrany z lotniska w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak wyodrębnić w kasie fiskalnej sprzedaż VAT MARŻA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy firma ma obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne