Jak wygląda przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagana przez organ... - OpenLEX

Jak wygląda przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagana przez organ architektoniczno-budowlany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie postępowania o wydanie takiej decyzji stwierdził, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. należy w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 61 art. 3 u.o.o.ś. ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Jakie kroki w tej sytuacji powinien poczynić organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz jak wygląda przeprowadzenie takiej procedury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX