Questions and answers

Czy uczniowi cudzoziemskiemu przebywającemu w ośrodku dla cudzoziemców należy przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy użytkownik wieczysty nieruchomości ma prawo obciążyć związek działkowców za bezumowne korzystanie z gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w ewidencji gruntów można dokonać podziału działki jeziora na podstawie decyzji o ustaleniu linii brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przetargu na usługę nadzoru doświadczenie inspektora może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamiast referencji wykonawca może przedstawić protokół odbioru roboty budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Do której klasy należy przyjąć dziecko urodzone w 2003 r., powracające z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna powołania wicedyrektora w szkole ponadgimnazjalnej po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki dokument jest podstawą wpisu do rejestru VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą spółce litewskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać przychód z tytułu wysyłki próbek bezpośrednio od producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić limit płatności gotówkowych, jeśli realizowana jest umowa zawarta przed 1.01.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy za odszkodowanie otrzymane z tytułu bezprawnego rozpowszechnienia utworu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakim etapie procedury odwróconej zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna zostać przeliczona pozycja dotycząca kary umownej za zwrot towaru ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakich sytuacjach należy wypełniać część JEDZ dotyczącą informacji na temat przedstawicieli wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W jakim terminie nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dokonać szacowania wartości zamówienia na usługi wynajmu sprzętu do wykonywania przewiertów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłaty za przejazdy autostradami, opłacane w systemie ViaToll oraz TollCollect?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

W którym momencie ujmować w kosztach wydatki na remont środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinna zawierać opinia starosty w przedmiocie powołania kierownika nadzoru wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy asystentka stomatologiczna wykonuje zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy konieczne jest przekazanie wniosku o świadczenie wychowawcze do marszałka województwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej daje kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można utworzyć oddział sportowy, w którym liczba uczniów wynosi 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na usługi żywienia dzieci w żłobku będę musiał od samego początku mieć zainstalowaną kasę fiskalną ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okres, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniu społecznemu należy wliczyć do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy prawo do emerytury wyklucza prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca będzie miał obowiązek opłacania składek ZUS w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy składka AC, zwrócona podatnikowi w związku ze sprzedażą samochodu, stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo zaliczyć wydatki poniesione na zrealizowanie filmu do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne